به ما بپيونديد

ﭼﺮﺍ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻑ ﺯﻧﯽ ﻣﻌﺮﻭﻓﻨﺪ؟!


ﺷﻬﺮ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ در حدود ٥٠ سال پيش ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﻜﺴﺮﯼ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ جای ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ حتی ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻻﻑ میﺯﻧﻨﺪ!

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﯿﻦ المللی ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ حتی ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺎﺝ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﺪ.

ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻮﺩ که ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ، ﺟﻬﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ.

1: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺮﺍﻣﻮﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
2: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﯼ
3: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﺭﺍﺩﯾﻮ
4: ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ
5: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﯿﺘﺰﺍﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ (ﭘﯿﺘﺰﺍ ﻣﻮﻧﺘﮑﺎﺭﻟﻮ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ)
6: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺷﮕﺎهی
7: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
8: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻮﺍﺭﯼ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮﺍﺭﯼ، ﺍﺳﮑﻮﺍﺵ، ﮔﻠﻒ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
9: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪ
10: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
11: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ
12: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ

90 سال پیش دکل هایی کار سوزاندن گاز های مازاد را انجام میدادند، از 15 کیلومتری آبادان معلوم بودند و مثل گلهایی از آتش به نظر میرسید که این هم به لاف آبادانی معروف شد.
 
چندين باشگاه كه همگى داراى سينماى سرپوشيده و روباز و استخر بودند به نام باشگاههای گلستان، نفت، اروند، انكس، ايران، آبادان، در شهر آبادان وجود داشت.
 
در آبادان پرسنل شركت نفت هر ١٤ روز يعنى يک هفته در ميان روز چهارشنبه حقوق ميگرفتند.
در ضمن  اول هر ماه كالاى اساسى شامل يک كيسه آرد یک كيسه برنج و روغن شكر قند و پنير و كره بصورت رايگان دريافت ميكردند كه به نام ره شن reshan )  ration)معروف بود.

حالا متوجه شدید که آبادانی ها در مورد شهرشان لاف نمی زنند. روزگاری وضعشان خوب بود ...

[کد مطلب: 134762] [تاريخ انتشار: بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷] [ نسخه مناسب چاپ ]

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha

حروفی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد! Captcha:
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم امرداد ۱۳۹۶ برابر با دوازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 11:02:33 توسط عبدالباقر
جناب ایرانی رهگذر سلام برادر من! اولین تراموا در زمان انگلیسی ها در بین سال های 1903 تا 1925 در آبادان راه اندازی شده بود آنهم نه با کیفیت و بهره برداری به صورتی که امروزه در جهان مرسوم است. بلکه بیشتر برای جابه جائی کارکنان از اسکله تا دیگر مناطق صنعتی پالایشگاه که وسعتی زیادی داشته است. بعدها با افزایش اتوموبیل دیگر تجهزات تراموا و خود واگن های آن برچیده شد. لذا در آن سالهای اولیه دهه 50 که جنابعالی در آبادان شاغل بوده اید سالهای زیادی از برچیده شدن تشکیلات تراموای مورد بحث در آبادان گذشته بوده است. در ضمن شما از تراموا همان شکل و شمایلی را در ذهن خود دارید که امروزه می بینید ولی آن تراموایی که در ناحیه صنعتی پالایشگاه آبادان وجود داشت نوعی بسیار ساده و چیزی شبیه ماشین دودی شاه عبدالعظیم بوده است. در ضمن چنانچه در مورد هر کدام از داده های مقاله بالا شک و شیهه ای دارید می توانید به سایت "موزه اسناد صنعت نفت" و یا دیگر سایت های موجود در مورد پالایشگاه آبادان مراجعه بقرمایئد و یا ساده تر در زیر همین مقاله پرسش خودتان را مطرح نمایید تا با کمال میل به آن پاسخ داده شود.
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 20:40:27 توسط پرویز حاتمی
میگویند یک مارمولک تو آبادان عینک ری بن زده بود و روی دیوار افتاب میگرفت. یکی بهش زل زل زد، بهش گفت چیه ولک اژدها ندیدی. یکنفر یک آبادانی رو دید که دست و پا نداشت. گفت ولک ببخشید چی شده. گفت تو شط شنا میکردم، کوسه اومد یک پامو زد، شنا کردم، اون پامو زد، دست زدم دستامو زد. طرف بهش گفت ولک پس چجوری اومدی ساحل. آبادانیه شونه هاشو لرزوند و گفت ولک پس بندری چی.
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 15:28:45 توسط عبدالباقر
البته باید توضیح بدهم که در زمان انگلیسی ها چون اعتقاد داشتند که کارگران ایرانی که جملگی بیسواد بودند (طبق قرارداد دارسی مظفرالدینشاه اجازه داده بود که فقط فعله ایرانی به کار گرفته شود) عقل معاش ندارند و نمی توانند دستمزد خودشان را طوری خرج کنند که برای یک ماه کفاف بدهد لذا دستمزد یک ماه آنها را در دو توبت 14 روزه به آنها پرداخت می کردند. این بدعت بعد از رفتن انگلیسی ها نیز همچنان ادامه داشت. ورود به سینما تاج مخصوص کارمندان شرکت نفت بود آنهم با کت و شلوار و کراوات. هر منطقه برای خودش استخر جداگانه ای داشت.هر خانه دارای دو نوع آب لوله کشی شده بود یکی آب تصفیه نشده در محوطه باغچه که برای مصارف باغبانی استفاده می شد و دیگری آب تصفیه جهت امورات حانه داری. هر منطقه فزروشگاه های ویژه خود را داشت که اجناس موجود در آن توسط اداره تدارکات کارکنان مستقیماً از خارج خریداری می شد. وقتی آیت الله اشراقی برادر امام خمینی برای رسیدگی به شکایت کارگران در رابطه با قطع مزایا وارد آبادان شد در بازگشت به تهران اعلام کرد که چه کارگری!؟ این ها همه در خانه های سازمانی خودشان تلویزیون رنگی و کولر گازی دارند
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 13:26:12 توسط ایرانی رهگذر
این مطلب مرا یاد آرزوهای انسان که در جامعه شناسی انرا بعنوان عصر طلایی نامگذاری کرده اند و داستانهای اتوپیایی می اندازد. خودم در سالهای اولیه دهه پنجاه در ابادان کار میکردم و در انجا تراموایی ندیدم. تو خود بخوان باقی ارزوهای براورده نشده انسان ارزو مند ابادانی را.
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 10:44:57 توسط عبدالباقر
البته تنها این کارگران بودند که هر 14 روز یک بار دستمزد می گرفتند و نه کارمندان که حقوق ماهیانه داشتند. و باز هم تنها کارگران بودند که کالای اساسی یا همان ره شن دریافت می کردند و نه کارمندان. سینمای نفت یا همان تاج سابق تنها سینمایی در ایران و خاورمیانه بود که در طبقه دوم آن یک بار شیک داشت که انواعه و اقسام مشروبات الکلی را سرو می کرد. کارگران و کارکندان شرکت نفت در آبادان دارای منازل سازمانی ویژه خودشان بودند که هچگونه پولی بابت اجاره بها یا مصرف آب و برق و بعدها گار نمی دادند. حتی لامپ های سوخته روشنائی منازل سازمانی را مجانی تعویض می کردند. کلیه تعمیرات جزئی و اساسی در منازل شرکت نفت مجانی بود. و بسیاری از مزایای دیگر که مردمان شهرهای دیگر در خواب هم چنین امکاناتی را نمی دیدند. لاکن افسوس که همه از بین رفت!!!
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 07:57:23 توسط عبود
این مقاله هم عجب لافی بود کااااااااا !
نوشته شده در تاريخ بيستم امرداد ۱۳۹۶ برابر با يازدهم اوت ۲۰۱۷ ، 07:15:02 توسط ریبون
دمت گرم کا ! لاف خوب و مثبتی ! بود . به بچه ها میگم هواتو داشته باشن !
آگهی های تجارتی