پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به کارگران و زحمتکشان ایران

کارگران و زحمتکشان! کنگره مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ که با هدف پی ریزی تشکل واحد چپ برگزار گردیده به شما درود می فرستد و همبستگی و حمایت کنگره از حقوق و مطالبات شما را اعلام و شما را به همبستگی و اتحاد هرچه گسترده تر فرا می خواند. کنگره ما در شرایطی برگزار می شود که امواج اعتراضات و اعتصابات حق طلبانه و آزادی خواهانه شما کارگران و زحمتکشان علیه عدالت ستیزان و جمهوری اسلامی خروشان تر از همیشه سراسر کشور را فرا گرفته و فضای جامعه را تحت تاثیر خود قرارداده است. دستگاه سرکوب رژیم نتوانسته است شما را از ادامه اعتراضات و مبارزه حق طلبانه تان باز دارد. شما با ادامه اعتراضات و مقاومت دلیرانه در برابر دستگاه سرکوب حکومتی توانستهاید تعرض دولت و کارفرمایان به حقوق تان را به چالش بکشید و امید به تغییر و تحول دمکراتیک در جامعه را نیز که اکثریت بزرگ مردم در پی آن هستند، تقویت کنید. مبارزات و شعارهای شما اینک الهام بخش گروههای اجتماعی دیگر گردیده و چشم بسیاری از تحول خواهان به شما دوخته شده است. ما به شما درود می فرستیم، مبارزات و اعتراضات حق طلبانه شما کارگران، معلمان، پرستاران بازنشستگان و عموم شما مزدبگیران یدی و فکری را ارج نهاده و از آن حمایت می کنیم. ما مبارزات شما علیه بی عدالتی، دیکتاتوری و پایمال سازی حقوق سندیکایی را موثر و آن را منطبق با منشور خود می دانیم و به سهم خود دوش به دوش شما برای متحقق نمودن آنها تلاش می کنیم. کنگره ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم و با معلمان و کارگران زندانی و خانواده های آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ سرکوب سندیکاها و آزادی کارگران زندانی و رفع همه موانع بر سر راه فعالیت های سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. کارگران و مزدبگیران! هم چنان که در جریان مبارزات جاری متوجه شدهاید، شما بدون برخورداری از سندیکا و اتحادیه های مستقل و شرکت در فعالیت های سیاسی و مدنی، قادر به کسب مطالبات و حقوق تان و حفظ دست آوردهای مبارزاتی گذشته تان نخواهید شد. تشکیل سندیکا و اتحادیه های مستقل و نیرومند، فعالیت در سازمان ها و احزاب کارگری و هم پیوندی با سایر جنبش های اجتماعی، می تواند برقدرت و توان مبارزاتی شما بیفزاید. داشتن کار حق شماست و دولت وظیفه دارد شرایط اشتغال شما را فراهم کند. تامین اشتغال، افزایش دستمزدهای بالای خط فقر، ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی، برخورداری از حقوق مناسب کار و بیمه های اجتماعی موثر، مستلزم سازمانیابی هرچه وسیعتر شماست. تفرقه و تشدد صفوف شما را تضعیف می کند. وجدت، همکاری و اتحاد نیاز جامعه ماست. در پاسخ به این نیاز، کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را بنیان نهاد تا چپ بتواند با فشرده تر کردن صفوف خود در مبارزه علیه دیکتاتوری و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و در حمایت از حقوق و مطالبات شما نقش موثر ایفاء کند. کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

[کد مطلب: 152708] [تاريخ انتشار: بيست و هفتم فروردين ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم آوريل ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی