درباره کشتار توده های تحت ستم فلسطین ووحشیگری نظام های امپریالیستی جهانی وژیمهای مرتجع منطقه-سازمان اتحادفدائیان کمونیست

همزمان با افتتاح سفارت امپریالیسم آمریکا دربیت المقدس، اعتراضات ده ها هزار از توده های زحمتکش مردم فلسطین بوسیله رژیم سرکوبگر اسرائیل با همدستی امپریالیسم آمریکا بخون کشیده شد و تا کنون نزدیک به 60 کشته و هزاران زحمی تنها دریک روز نتیجه این وحشیگریهای «دموکراتیک ترین دولتهای» جهان سرمایه داری است . این کشتار درواقع قربانی کردن ستمدیدگان فلسطینی درپای افتتاح کنندگان سفارت آمریکا درسرزمینی اشغالیست .آمریکا با نقض قطعنامه های سازمان ملل و زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی خود وحق و حقوق فلسطینیان سفارت خودرا به اروشلیم منتقل کرده است. قبل ازاین، درجریان راهپیمائی و تظاهرات وتجمعات توده های مردم فلسطین که ازازاواخر مارس شروع شده بود، بیش از 50 نفر فلسطینی توسط ارتش اسرائیل کشته و نزدیک به 7000نفر مجروح شده بوده اند .این تجمعات دراعتراض به هفتاد مین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل و آوارگی میلیونها فلسطینی به همراه جنگ وکشتارهای پیا پی دراین فاصله است . فلسطینیان هرساله با شرکت در راهپیمائی بزرگی که به راهپیمائی بازگشت آوارگان به وطن خود معروف است، شزکت میکنند وخواستار بازگشت به سرزمین خود میشوند . امسال نیز مردم فلسطین با شرکت درتظاهراتی بزرگ یادمان فاجعه سال ۱۹۴۸ را زنده کرده، خواهان اجرای حق بازگشت پناهندگان برپایه ی قطعنامه های سازمان ملل متحد ازجمله قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل شدند که درآن حق بازگشت و جبران خسارات رانده شدگان تاکید شده است.فلسطنیان درحالی این روزرا روز «نکبه» یعنی فاجعه کشتار واخراج نزدیک به یک میلیون فلسطینی از سرزمین خود میدانند که اسرائیل این روز- 14 مه 1948- را بعنوان روز تاسیس دولت اسرائیل جشن میگیرد.امسال که مقارن با هفتادمین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل بود این بار سرکوب و کشتار تظاهرات فلسطینیها وحشیانه تراز قبل سازماندهی شده بود وازهمان آغازتظاهرات ،بدستور دولت اسرائیل به پشتوانه امپریالیسم آمریکا که درحال تدارک انتقال سفارت خود به ابیت المقدس بود ، سربازان اسرائیلی به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده وآنهارا به خاک وخون کشیدند. کشتاروحشیانه مردم تحت ستم فلسطین درآستانه هفتادمین سالگرد تاسیس اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نشانه آن بود که دولت مذهبی و نژاد پرست اسرائیل با این کشتارهای وحشیانه فلسطینیان که خواستار بازگشت به خانه و کاشانه خود هستند،قصد دارد با سزکوب بیرحمانه وخفه کردن آنها مانع اقدامات اعتراضی آنها درروزهای آینده ،بویژه هنگام افتتاح سفارت آمریکا شوند. و کشتار وحشیانه بیش از 60 نفر و زخمی نمودن هزاران فلسطینی معترض درهنگام افتتاح سفارت آمریکا مبین همین واقعیت است که این کشتارها ازپیش طراحی شده اند. کشتار مردم تحت ستم فلسطین توسط رژیم نژاد پرست و اشغالگر اسرائیل و همدستی امپریالیسم آمریکا به همراه مماشات کشور های معظم سرمایه داری ،باردیگر ماهیت واقعی دموکراسی های صاحبان ثروت و قدرت را به نمایش میگذارد و بر این واقعیت تاکید میکند که راه حل توده های زحمتکش مردم فلسطین وسایر خلقهای تحت ستم واستثمار درخلاصی از ستم واستثمار ، تبعیض ،نژاپرستی و جنگ وکشتار وآوارگی تنها درگرواتحاد توده های کارگرو زحمتکش این مناطق ومبارزه مشترک آنها برعلیه امپریالیسم ونظامهای سرکوبگر است . ماکشتار توده های تحت ستم فلسطین توسط رژیم مذهبی وسرکوبگر اسرائیل با همدستی امپریالیسم آمریکارا را محکوم کرده و کارگران وزحمتکشان اسرائیل ،فلسطین و دیکر زحمتکشان تحت ستم را به اتحاد و مبارزه برعلیه امپریالیسم ورژیمهای ارتجاعی ونظامهای استثمارگر و سرکوبگر منطقه فرامیخوانیم .پیروزی خلقهای تحت ستم منطقه وخلاصی از ستم و استثمار و جنگ و کشتار و بدست آوردن صلح وآزادی و رفاه و دوستی درگرو اتحاد کارگران و زحمتکشان ملیت های مختلف درسرنگونی رژیمهای مرتجع منطقه وکسب حق تعیین سرنوشت ازطریق استقرار فدارتیو های شورائی قابل حصول است.ما همه نیروهای مترقی ، کارگران وزحمتکشان منطقه را به حمایت از مبارزات ومطالبات انقلابی و دموکراتیک توده های زحمتکش منطقه، ازجمله توده های تحت ستم واستثمار فلسطین فرامیخوانیم. سازمان اتحادفدائیان کمونیست 24اردیبهشت 1397

[کد مطلب: 154985] [تاريخ انتشار: بيست و پنجم ارديبهشت ۱۳۹۷ برابر با پانزدهم مه ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران
کانون کارگران سوسیالیست: اعتصاب معلمان ، گامی بزرگ در مسیر جنبش اجتماعی ایران
پشتیبانی و اعلام همبستگی چهار سازمان جمهوری خواه  با اعتصاب و تحصن معلمان ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): تحصن سراسری معلمان، نقطه‍ی عطفی در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
شب همبستگی با اعتصاب‌ کارگران، مبارزات خلق‌ها و مردم تحت ستم و آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران(٢٦ اکتبر ... استکهلم)
اعلامیه حزب حکمتیست زنده باد اعتراض و تحصن معلمان!
تهدید و بازداشت معلمان را محکوم و از اعتصاب و مطالبات‌شان حمایت کنیم-سازمان فدائیان (اقلیت)
حمایت و همبستگی با اعتراض سراسری و مطالبات به حق معلمان و بازنشستگان در ایران
اتحاد فدائیان: پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ایران
درباره اعتصاب سراسری معلمان وضرورت جبهه انقلابی-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
آگهی های تجارتی