حزب کمونیست کارگری: یک سال پس از خیزش دی ماه ۹۶

یک سال از خیزش دی ماه مردم ایران در صد شهر گذشت. خیزشی که شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا" را در سراسر کشور طنین انداز کرد و لرزه مرگ بر اندام حکومت اسلامی سرمایه داران انداخت. خیزشی که گوشه ای از خشم عمیق و چهل سال فشرده شده اکثریت مردمی که با از خود گذشتگی تمام به خیابان آمده بودند را علیه حکومت چپاولگران و جنایتکاران حاکم به نمایش گذاشت. و خیزشی که چشم انداز رهایی از این بختک حاکم را در برابر همه مردم گشود و امید به تغییر، امید به خلاصی و چشم انداز دست یابی به زندگی بهتر را در برابر کل جامعه قرار داد. با خیزش دی ماه سال ٩٦ جامعه ایران وارد یک تحول سیاسی عمیق و یک فاز بالاتر جدال با جمهوری اسلامی و کل طبقه حاکم گردید و این تحول قابل برگشت و قابل بازپس گرفتن نیست. با خیزش دی ماه نه فقط مردم دنیا به نفرت گسترده و سراسری مردم ایران از جمهوری اسلامی و انزوای این حکومت بیش از پیش پی بردند، بلکه در خود ایران نیز مردم سرنگونی طلب به نیروی عظیم خود بیش از پیش واقف شدند. به چشم خویش دیدند که عزم سرنگونی و خلاص شدن از جمهوری اسلامی در گوشه زوایای جامعه موج میزند. به عبارت دیگر بعد از دی ماه مبارزه مردم با حاکمین گرچه از شکل خیزش توده ای عقب نشست، اما بهیچ وجه فروکش نکرد. مبارزات یک سال اخیر نشان میدهد که اعتراضات سیاسی تر و طبقاتی تر شده است و بخشهای مختلف کارگران و مردم در سراسر کشور، با خواستهای روشن تر و با توقعات پیشروتر و بالاتری به میدان آمده اند. همبستگی مبارزاتی میان بخشهای مختلف مردم به یک روال بسیار معمول تبدیل شده، زنان جایگاه بارزتری در اعتراضات پیدا کرده اند و خانواده ها دخالت موثرتری در مبارزات کارگری ایفا میکنند. یک ساله اخیر بعد از خیزش دی ماه جامعه ای را نشان میدهد که عزم کرده است که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه کل سیستم چپاول و اسلامی و مافیائی حاکم را که این حکومت به آن متکی است و از آن حفاظت میکند، از اساس و پایه کنار بزند و از جامعه جارو کند. در این یک سال بیش از هر زمان تمام بروزات حاکمیت سرمایه از جانب مردم به مصاف گرفته شده است. مبارزه علیه مافیای اقتصادی، حقوقهای نجومی، فساد و اختلاس بالایی ها، تبعیضات طبقاتی، فقر و گرانی، خفقان سیاسی، تبعیض علیه زنان، حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد، زندان و اعدام، و برای آزادی، رفاه، منزلت، برابری و عدالت اجتماعی هرروز در جامعه جریان یافته است. مبارزات کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، پرستاران، مالباختگان و بخشهای معترض مردم آشکارا خصلتی طبقاتی و ضد سرمایه داری و برابری طلبانه بخود گرفته و این جهت گیری ها با خواستهای مشخص تر و روشن تری بیان میشود. جامعه ایران دارد عمیقا شخم میخورد و جلو می آید. طبقه کارگر به امید اصلی کل مردم تبدیل شده است. رهبران کارگری به چهره های محبوب اجتماعی و سراسری تبدیل میشوند. گفتمان شورا و اعتصاب و تشکل به جلو صحنه آمده است. توهم به طرحها و سناریوهای ارتجاعی و توطئه گرانه و راست و از بالای سر مردم در سطح جامعه بشدت رنگ باخته است. از نظر ابعاد و کمیت مبارزات نیز یک سال اخیر سال اعتراضات گسترده و مقابله هرروزه با تعرضات حکومت و کارفرمایان و صاحبان و مدیران بخش خصوصی و دولتی بوده است. روزی نیست که شاهد چندین اعتراض و تجمع و راهپیمایی و اعتصاب نباشیم. جامعه ایران دارد از اعتراض و اعتصاب و تجمعات حق طلبانه میجوشد. ادامه خیزش دی ماه فقط امید به بهبود و تغییر را به جامعه بازنگرداند، بلکه چشم انداز واقعی یک تحول و یک دنیای بهتر را نیز عملا مقابل همه مردم گشود و این را نشان داد که انقلاب آتی در ایران بدون شک انقلابی است با اهداف انسانی، برابری طلبانه، ضد مذهب و ضد ستم و استثمار سرمایه داری. این تحولات برای حزب کمونیست کارگری که در عین حال خود در ایجاد این فضا نقش مستقیم ایفا کرده است، یک پیشروی شورانگیز و امید بخش است. این تحولات در عین حال وظایف سنگین تر و حساس تری را برای رهبری این اعتراضات و این جنبش روی دوش این حزب قرار میدهد. جامعه ای که میخواهد خود را از زیر بار ستم خلاص کند و به چپاول و رانت خواری و فقر و گرانی و استثمار مفتخوران و حقوقهای نجومی و اعدام و زندان و یکه تازی مذهب و خودکامگی فردی پایان دهد، جز با هدایت و رهبری حزبی که فلسفه وجودیش را مبارزه در همین راستا تعریف و تعیین کرده است، نمتیواند خودرا رها کند و به اهداف انسانی خود دست یابد. همه فعالین رادیکال جنبشهای اعتراضی باید خود را برای چنین انقلابی آماده کنند. حزب کمونیست کارگری به همه کارگران و فعالین و رهبرانی که با فداکاری و از خودگذشتگی برای پیشروی این جنبش و ایجاد یک دنیای بهتر و یک جامعه انسانی مبارزه میکنند درود میفرستد و همه آنها را به پیوستن به این حزب فرا میخواند. حزب کمونیست کارگری ایران ٨ دی ١٣٩٧ ، ٢٩ دسامبر ٢٠١٨

[کد مطلب: 173026] [تاريخ انتشار: نهم دی ۱۳۹۷ برابر با سی ام دسامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی