گرامی باد هشت مارس، روز همبستگی جهانی بامبارزات زنان-سازمان اتحادفدائیان کمونیست

زنان ومردان مبارز! هشت مارس امسال مصادف است با چهلمین سالگرد اعتراضات عمومی زنان ایران به فرمان اجباری کردن حجاب توسط خمینی که متعاقب آن رژیم مذهبی تازه بقدرت رسیده تلاش کرد خیلی ازدست آوردهای مبارزاتی زنان را ازآنها پس بگیرد.وازآنموقع تاکنون مبارزه ای همه جانبه و گاه خونین میان جبهه ارتجاع اسلامی حامی سنت های زن ستیز وجبهه آزادی و برابری زنان درجریان بوده وفرازو نشیبهای زیادی را پیموده است . تاریخ چهل ساله تعرضات رژیم حاکم و مبارزه و مقاومت زنان و مردان انقلابی وآزادیخواه ایران، مبین این واقعیت است که برغم سرکوبگریهای نظام ارتجاعی حاکم وبرغم تمام محدودیت های قانونی و غیرقانونی که برفضای زندگی زنان حاکم کرده اند، اما زنان مبارز تسلیم نشده و توانسته اند به مبارزه ومقاومت اد امه داده و پیروزیهای چشمگیری بدست آورند. بدون تردید خاطره مبارزات 8 مارس 1857 زنان کارگر نیویورک، الهام بخش تظاهرات اعتراضی زنان ایران علیه ارتجاع مذهبی وزن ستیز تازه بقدرت رسیده ایران درهشتم مارس 1357 بود که اینک درتداوم خود زنان کارگرو زحمتکش، مبارزه علیه ستم و تبعیضات جنسی را با مبارز علیه ستم طبقاتی تلفیق کرده ودرمبارزه طبقاتی جاری نقش مهمی بازی میکنند. در روز8 مارس 1857 زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریخته و خواهان افزایش دستمزد ، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار و رفع تبعیضات جنسی شدند. با اینکه این تظاهرات با حمله پلیس سرکوب شد، اما بعد از کوششهای زیاد زنان سوسیالیست، در راس آنها کمونیست مشهور، کلارازتکین، هشت مارس بعنوان روز جهانی زن تثبیت شد. و بالاخره در سال ١٩٧٥، یعنی حدود ٩٠ سال بعد بعنوان روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان، به سازمان ملل نیز تحمیل گردید.. درست است که دراین مدت مبارزه برعلیه تبعیضات جنسی ونابرابری حقوق زنان،برای این جنبش وکل بشریت مترقی دست آوردهای زیادی در برداشته است، اما دربسیاری از نقاط جهان، از جمله درایران هنوزبسیاری از خواست هائی که توسط زنان کارگر نیویورک دریکصد و شصت ودو سال قبل مطرح بودند، برآورده نشده است . درخود آمریکا که یکی از پرآوازه ترین کشورهای مدعی دموکراسی وبرابری زنان دردنیا است، هم اکنون طبق آمار سازمان عفو بین الملل از هرده زن یک نفر در ملاء عام مورد خشونت قرار میگیرد .زنان و دختران از سن 14 سالگی درخانه وخیابانها ودرمحیط های کار وتحصیل مورد خشونت كلامی و رفتاری جنسی قرارمیگیرندویادربرخی ازایالت ها درسنین کودکی به ازدواج تن میدهند، همچنین از هر 15 زن آمريكايی دو زن در سال ، محل تحصيل و کار خود را تغيير می دهند و علت اصلی آن را آزار های جنسی و رفتارهای خشونت آميز مردان فامیل و محل كار يا تحصيلشان به آنها اعمال میشود ،ذکر میکنند. علاوه بران ده ها مورد بی حقوقی وتبعیض جنسی و خشونت برعلیه زنان درآمریکا یکی از مشکلات بزرگ این کشور محسوب میشود . روشن است که درمقایسه با آمریکا واروپا، کشورهای سرمایه داری نظیر ایران و افغانستان و کشورهای عربی ونظایر اینها به جهنمی برای زنان درآمده است .میلیونها زن دراین کشورها ی جهان به بردگی جنسی کشیده میشوند. مردسالاری و کشتار زنان ودختران بدست مردان خانواده ، سنگسار ، شوهردادن اجباری به مردان مسن ، به کارگرفتن دختران کم سن وسال درکارگاه ها وکارخانه ها ، فروش دختران کم سن وسال بمنظور سوء استفاده جنسی در کاباره ها و عیاشخانه های کشورهای معظم سرمایه داری، همه وهمه بمثابه تبعات نظام منحط سرمایه داری بر زنان اعمال میشود . درکشورما ایران نیز برغم تاریخ یکصدساله مبارزه زنان برای لغو آپارتاید جنسی، اما هنوز روشها وسنت های ارتجاعی زن ستیز نه تنها از بین نرفته است، بلکه درنتیجه استقرار حکومت مذهبی، سنت های عقب مانده و زن ستیز اسلامی به وسیله زور سرنیزه دولت قانونیت پیدا کرده است .بنابراین است که مبارزات زنان درپیکار علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب نظام سرمایه داری ودولت مذهبی آن درایران ازجایگاه مهمی برخورداراست وباید مورد پشتیبانی وحمایت افکارعمومی مترقی ایران وجهان قرارگیرد. چراکه معیار آزادی خواهی وسلامت هرجامعه ای درمیزان دفاع از حقوق زنان وبرسمیت شناختن ورعایت آن درعمل است که سنجیده میشود.. بمناسبت چهلمین سالگرد تظاهرات اعتراضی و باشکوه زنان ایران دربرابر اولین نشانه های استقرار رژیم اپارتاید جنسی ،رواست که 8 مارس امسال را بنام روزهمبستگی جهانی با مبارزات زنان ایران نام نهاد . چراکه بخش اعظم زنان ایرانی بویژه زنان جوان وروشنفکر درمبارزه با آپارتاید جنسی با یکی از زن ستیزترین رژیم مذهبی دنیا،درجامعه ای عمیقا مردسالار مواجه بوده و درمقابله با تعرضات آن مقاوت کرده وازجان مایه گذاشته اند وبرای احقاق حقوق پایمال شده خویش و پایان دادن به آپارتاید جنسی فشارهای زیادی را متحمل شده اند. زندان ، شکنجه ، تجاوز ، اعدام ، روشها و سیاست هائی بوده است که رژیم جمهوری اسلامی برعلیه زنان مبارز بکار برده است. اما هرگز نتوانسته صدای آزادیخواهانه وبرابری طلبانه آنها را خاموش سازد . سال گذشته درمیدان نبرد علیه جمهوری اسلامی، زنان آزادیخواه ومترقی درپیشاپیش صفوف کارگران ،کارمندان و مردم معترض با شور شعف پایان ناپذیر وشجاعت وشهامت خود بر مرتجعین حاکم ونیز به افکارعمومی مترقی دنیا نشان دادند که خواهان تغییرات اساسی درزندگی خود هستند ، از آن جمله خواهان برافتادن آپارتاید جنسی و محو هرگونه نظام مردسالار هستند. به همین خاطر ودر پرتو همین مبارزات ورشادت ها است که امسال توجه بسیاری به مبارزات زنان ایران جلب شده است و زنان با تشدید مبارزه خود توانسته اند جنبش آزادیخواهانه زنان و حقانیت آن را به جهانیان شناسانده و افکار عمومی جهان را پشتوانه ادامه مبارزات خودسازند. اما هشت مارس تنها برای زدودن و نابودکردن آپارتاید جنسی و سایر تبعیضات علیه زن محدود نیست ،بلکه درعین حال برابری حقوق ، بهبود شرایط کار ،لغوکارکودکان ، تامین آزادی بیان وتشکل و تجمع وسرانجام محومالکیت خصوصی بورژوائی برابزارتولید و استثمار انسان ازانسان نیز هست که بعنوان قانون اساسی جامعه سرمایه داری، منشا اصلی نابرابری و ستم واستثمار وتبعیض مضاعف برزنان محسوب میشود. زنان ومردان مبارز ! هشت مارس امسال را به روز اعتراض به آپارتاید جنسی در جامعه وخانه ومدرسه ومحل کار وبه روز مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم تبدیل کنیم وبا تداوم مبارزات خود برعلیه نظام زن ستیز جمهوری اسلامی، یاد زنان و مردان سوسیالیست و مترقی وانقلابی و همه آنانی را که جان وهستی خویش را درراه نابودی تبعیضات جنسیتی،- یکی از پلید ترین پیامدهای نظام طبقاتی- نهادند،گرامی داریم. سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – چهاردهم اسفند 97 5مارس 2019

[کد مطلب: 177962] [تاريخ انتشار: هفدهم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هشتم مارس ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی