خجسته باد اول ماه مه- بیانیه حزب کارایران(توفان) بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه


اول ماه مه روزجهانی کارگران باردیگر فرا می رسد. این روز نمایش همبستگی جهانی پرولتاریا و همه خلقهای گیتی با یکدیگر است."پرولتاریای جهان متحد شوید"، شعاری است که مارکسیسم برای رهائی بشریت ارائه داد، شعاری مارکسیسم که با تکامل لنینیسم در انطباق با دوران امپریالیسم وعهد آزادی خلقهای دربند بصورت زیرین درآمد: "پرولتاریا و خلقهای ستمدیده سراسر جهان متحد شوید". بدین رو اول ماه مه روز اعتراض صد ها میلیون زحمتکش ازگرسنگیو بینوائی و ستمدیدگی است. در این پیکار دو جهان متضاد دربرابرهم ایستاده است: جهان سرمایه و جهان کار. جهان استثمار و بردگی واستعمار، جهان برادری و برابری و تساوی حقوق ملل. جهان جنگ وزورگویی ومداخلات وحشیانه امپریالیستی،فاشیسم و نژادپرستی . جهان نان، صلح و آزادی و همبستگی.

 رفقای کارگر!
امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگر می¬رویم که بازهم شاهد پیشروی دهشتناک در فقر وعمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی هستیم و این روند تاسفبار با توجه به سیاست‌های تبهکارانه و نئولیبرالی حسن روحانی وشرکاء ادامه خواهد داشت وچشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه متصور نیست. گورخوابی، کلیه‌فروشی و تن‌فروشی و افزایش نرخ بیکاری و تورم و گرانی کمرشکن، سقوط ارز ملی و فقر و بینوایی همچنان رو به فزونی است و ناامنی معیشتی جامعه را به پرتگاه نیستی سوق داده است. سیاست‌های نئولیبرالی همراه با سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت‌های خودسرانه و وحشیانه فعالین کارگری، معلمان و دانشجویان و زنان بویژه رهبران کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه همه درخدمت کلان سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی است و نظام سرمایه‌داری مافیایی اسلامی که خود را در محاصره عموم مردم زحمتکش ایران می‌بیند، چاره‌ای جز توسل به تشدید سرکوب و ارعاب پیش روی خود نداشته و ندارد. آقازاده¬ها در ایران مشغول غارت¬اند و در فساد؛ اختلاس و دزدیهای کلان فعالانه شرکت دارند. آنها با مردم ایران مانند قوای اشغالگر رفتار می¬¬کنند.

رفقای کارگر!
امسال درشرایطی روزجهانی کارگر فرا میرسد که شما کارگران وزحمتکشان زجرکشیده ایران یا درغم از دست‌رفتگان فاجعه سیل سوگوارید یا دراثرازسرگیری تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و تشدید فشارهای جنایت‌کارانه اقتصادی واختلاس ودزدی وفساد ...و درشرایط غیرقابل تحملی بسرمی برید. فشارهای غیرقانونی اقتصادی بر ایران به وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی اکثریت تهیدستان جامعه انجامیده و این یک اقدام هدفمند و کشتاری جمعی و ضدبشری محسوب می‌گردد. مسئولیت مستقیم فجایعی که در اثر تشدید تحریمهای اقتصادی و فضای نظامی در ایران بروز خواهد کرد، به گردن امپریالیست‌ها بوِیژه امپریالیسم جنایتکارآمریکا است. چنین سیاست زورگویانه¬ای از سوی امپریالیسم امریکا به تقویت نیروهای سرکوبگر رژیم سرمایه¬داری جمهوری اسلامی می¬انجامد وازهمین روی باید در مقابل فشارهای امپریالیستی وماجراجویانه دولت ایالات متحده امریکا ایستاد و پرچم مستقل پرولتاریا را علیه هرگونه مداخله خارجی و مزدوران بیگانه برافراشت.
 
 رفقای کارگر!
حزب کارایران(توفان) دستگیریهای خودسرانه رهبران اتحادیه های کارگری ،معلمان معترض، فعالین مدنی را به شدت محکوم می¬کند وخواهان آزادی فوری و بی¬قید و شرط همه فعالین کارگری واجتماعی از زندان است.
 
حزب کارایران(توفان) از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران که هرگز از پای ننشسته¬اند وعلیه خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکیل سندیکای مستقل می¬رزمند، قاطعانه دفاع می¬نماید و به همه کارگران قهرمان ایران درود می¬فرستد.
 رفقای کارگر!
چاره شما کارگران و همه زحمتکشان ایران وحدت وتشکیلات است. حضور نیرومند تشکیلات سیاسی  و در شکل تکامل یافته وعلمی آن ،تشکیلات واحد حزب مارکسیستی لنینیستی طبقه کارگر، همه چیزیم وبدون آن هیچ چیز.تنها با چنین سلاحی است که می توان هدفمند علیه  رژیم سرمایه داری و ضد کارگر وتبهکار جمهوری اسلامی وبر علیه امپریالیسم ومزدوران ریز و درشتش رزمید ، قدرت سیاسی را به کف گرفت و آینده تابناک روشنی را با دستان پرتوان خود رقم زد.
 برای رهائی ازجنگهای خونین وغارتگرانه و نابودی سلاحهای اتمی و کشتارجمعی، برای تحقق حقوق بشر واقعی و رهایی از استثمار، فقر و بیکاری و فلاکت اقتصادی، راهی بجزانقلاب سوسیالیستی به رهبری حزب واحد طبقه کارگر موجود نیست و جزاین نیز نمی¬باشد.

درود به طبقه کارگر قهرمان ایران!
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست کارگران و زحمتکشان ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!
حزب کارایران(توفان)
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸
www.toufan.org[کد مطلب: 181501] [تاريخ انتشار: هشتم ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با بيست و هشتم آوريل ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: