مٌهر"انتخابات" لکه ننگی خواهد شد برپیشانی صاحب شناسنامه


بهروز ستوده
نوشتارامروزمن درافشای مضحکه ای که برآن نام "انتخابات" نهاده اندوتاکنون درمورد دروغین بودن این نمایش مسخره، بسیاری ازکنشگران سیاسی فراوان گفته ونوشته شده اند نیست، بلکه روی سخن من دراین مختصربا آن دسته ازمردم ورأی دهندگانی است که خود قربانی سیاست های حکومت اسلامی اند وحتی خودبدرستی میدانند که تمام بدبختی ها وگرفتاریهای کنونی مٌلک وملت ناشی ازحکومت فاسد، ناکارآمد وجنایتکاری است که چهاردهه کشور ومردمی را به گروگان گرفته وبا نمایش انتخابات ادعای مشروعیت وحمایت مردمی میکند! وحیرت آوراین است که چرا این دسته ازمردم، با وجود این آگاهی بازدر"انتخابات" جمهوری اسلامی شرکت میکنند وبا پشت پازدن به ابتدائی ترین حقوق ووظیفه شهروندی خویش، نقش خودرا تا حّدابزارتبلیغاتی حکومت اسلامی پائین میاوردند. براستی چرا آن دسته از مردمی که خود جزوقربانیان دستگاه پلید ولایت فقیه اند ومیدانند سرچشمه تمام مفاسد سیاسی واجتماعی واقتصادی وفرهنگی وغیره ناشی ازساختارضدانسانی حکومت اسلامی ورهبران جنایتکاراین نظام اصلاح ناپذیراست، با شرکت در"انتخابات" های جمهوری اسلامی این چنین دست به تحقیرخویش میزنند؟ چرا اینان ارزش وحرمت رأی خودکه معّرف شخصیت اجتماعی وسیاسی آنان است اینگونه به رایگان تقدیم حکومت ولایت فقیه میکنندودرخیمه شب بازی مشروعیت سازی برای حکومت دزدان وجنایتکاران با جیره خواران حکومتی واراذل واوباش این حکومت همراه وهمصدا میشوند؟

یکی ازشگردهائی که جمهوری اسلامی ازهمان ابتدای به قدرت رسیدن تا به امروزبرای کشاندن مردم به پای صندوق های انتخابات کاذب، استفاده ازحربه تهدید وایجادترس برای عدم شرکت در"انتخابات" بوده است. ازهمان نخستین خیمه شب بازی"انتخابات" جمهوری اسلامی، درمیان مردم شایع کردند که اگر کسی شناسنامه اش مٌهرانتخابات نخورد بعنوان ضدانقلاب وطاغوتی شناخته میشودوبعداً ازنظرکاروتحصیل ومسافرت وغیره دچارمشکل خواهدشد. پخش چنین شایعه ای درمیان مردم آن هم درشرایطی که هنوزماهیت واقعی حکومت اسلامی ورهبرانش برای مردم ایران برملا نشده بود وبسیاری ازمردم هنوزمنتظرتحقق وعدهای خمینی بودندازیکطرف، وازطرف دیگرمشاهده قساوت وبیرحمی حکومت نوپای اسلامی که دسته دسته ازدگراندیشان ومخالفان خورا اعدام ویا به زندان وشکنجه گاه میکشاندند، درچنین فضای وحشت انگیزی بود که بسیاری ازمردم وحتی مخالفان نظام نوپای اسلامی، برای مصون ماندن درمقابل فاشیسم اسلامی تازه بقدرت رسیده وهراس از برچسب ضدانقلاب وطاغوتی، راه تظاهربه هواداری ازحکومت نوپای اسلامی وشرکت درنمایش های انتخاباتی وممهورشدن شناسنامه های خود به مُهر"انتخابات"را درپیش گرفتند. بدین ترتیب حربه تهدید وایجادترس وحشت برای گسیل مردم درنمایش انتخاباتی کارخودش را کردوحکومت اسلامی موفق کردیدبا حربه تهدید وترس بسیاری را مجبوربه تظاهرهواداری از جمهوری اسلامی نماید!

با ورود جناحی ازحکومت اسلامی بعنوان تعزیه گردان "انتخابات" بین خودی ها، جناحی که درتمام فجایع وجنایات سالهای پس ازانقلاب 57 دست داشت این بار با نام جعلی "اصلاح طلب"، شرکت درنمایش انتخابات برای بسیاری ازمردم توجیه جدیدی تحت عنوان"انتخاب بین بدوبدتر" درحافظه مردم گرفت تا اینکه رسوائی این فرمول جدیدبرای کشاندن مردم به پای صندوق قلابی رأی درانتخابات سال 88 و با به خاک وخون کشیدن کسانی که با لب های بسته شعارشان فقط "رأی من کو" بود به اوج رسید و مردم ایران با چشمان خود ودرحیرت زدگی دیدند که این حکومت داعشی حتی به آن دسته از پایه گذاران ورهبران جمهوری اسلامی که بخواهند پای خود را اندکی خارج از دایره ولایت مطلقه خامنه ای بگذارندمغضوب ومطرود ودرحبس خانگی قرار میگیرند! عوامفریبی های حسن روحانی مٌهره امنیتی حکومت اسلامی که برای فریب مردم، خودرا حقوق دادن واعتدال گرا معرفی کرد و با شعار:ایجادفضای بازسیاسی وتضمین حقوق شهروندی درداخل و بیرون آوردن ایران ازانزوا وبازگرداندن ایران به جامعه جهانی درخارج نیزچندصباحی تنور"انتخاب بین بدوبدتر" را گرم نگاه داشت تا اینکه مردم ایران درخیزش ملی وسراسری دیماه 96 با سردادن شعار"اصلاح طلب -اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" نقطه پایانی نهادند برنمایش مسخره "انتخابات" درجمهوری اسلامی.

واما اینک درهفته های پایانی سال 98 وچندروزمانده به انتصابات مجلس شورای اسلامی، درشرایطی که صدها خانواده ایرانی بدنبال اجساد عزیزانشان هستند که درخیزش آبانماه ودراعتراض به گران شدن بنزین کشته شدند، وهزاران خانواده ایرانی بدنبال کسب خبرازعزیزانشان هستند که توسط نیروهای امنیتی حکومت ولایت فقیه دستگیر شده اند، درشرایطی مردم ایران وجهان هنوزازفاجعه سرنگون سازی هواپیمای مسافربری با موشک توسط سپاه پاسداران خشمگین اند، خامنه ای وتمام دارودسته جمهوری اسلامی اعم ازآنان که درقدرت اند وآنان که از گردونه قدرت اخراج شده اند با وقاحتی وصف ناپذیرمردم ایران را به"شرکت پٌرشور" درنمایش بیعت ومشروعیت که چند روزدیگربه روی صحنه خواهدآمد فرامیخوانند! خامنه ای وروحانی وتمام ارکان فاسد جمهوری اسلامی دریافته اندکه شرکت مردم درنمایش انتخابات اسفند ماه به حداقل درعمرننگین حکومت اسلامی خواهدرسید. اینکه خامنه ای ملتمسانه ازمردم میخواهد: "اگرازمن هم خوشتان نمیاید در انتخابات شرکت کنید" نشانه نهایت عجزوفروپاشی زودآیند جمهوری اسلامی است. درچنین شرایطی حساس وسرنوشت سازشرکت در"انتخابات" اسفندماه بمنزله بیعت با خامنه ای ومشروعیت بخشیدن به حکومت کسانی است که روزگارایران وایرانیان را به تباهی کشانده اند. خامنه ای وروحانی وسه قوه سرکوب گرجمهوری اسلامی نگران عدم شرکت ذوب شدگان درولایت وجیره خواران خود درنمایش انتخابات نیستند، چرا که میدانند رأی آن توده بی قواره ومسخ شده را درهرشرایطی دارند، وحشت خامنه ای وهمپالگی هایش ازعدم شرکت انبوه مردمی است که درسالهای اخیر همیشه به اغوای اصلاح طلبان خائن برای"انتخاب بین بدوبدتر"درنمایش انتخابات شرکت میکردندوبازاردستگاههای تبلیغاتی حکومت اسلامی را رونق می بخشیدند.    

برتوده بی قواره ومسخ شده درپای منبرآخوندهای شیاد وهمچنین اراذل واوباش لباس شخصی وحقوق بگیرکه افیون خرافات تا مغزاستخوانشان رسوخ کرده است وآخوندهای آدمکش آنان را مانند خمیربه هرشکلی که بخواهند درمیاورند وعلیه هرکسی ودرهرکجا که بخواهند می شورانندومی سوزانند حرجی نیست، اما ازکسانیکه به حقوق شهروندی پایمال شده خودواقف اند ومعنی انتخابات آزاد و حقوق انتخاب کننده وانتخاب شونده را میدانند، کسانی که میدانندپس از دوخیزش بزرگ دیماه 96 وآبانماه 98 جامعه وجنبش آزادیخواهانه مردم ایران وارد فازجدید گذرازحکومت اسلامی شده است، کسانی که پس از 41 سال تجربه زندگی درزیرسلطه حکومت آخوندهای معمم ومکلا به باوراصلاح ناپذیری حکومت اسلامی پی برده اند، انتظار نمی رود یکباردیگرواردبازی تکراری ومسخره "انتخاب بین بدوبدتر" شوند چونکه اکثریت مردم ایران به این نتیجه اندسرتاپای حکومت ولایت فاسد و فسادپروراست وضد ابتدائی ترین حقوق انسانی شهروندان ایرانی است.

واما سخن آخرو خطاب به آن دسته ازشهروندانی که هنوزمرعوب ترس وتهدید حکومت جهل وجنایت اند وهنوزنگرانند که نخوردن مٌهرانتخابات درشناسنامه آنان مبادا درآینده برایشان دردسرسازشود بایدگفت که با وجود جمهوری اسلامی هیچ آینده روشنی وجودنخواهد داشت که نگرانش باشید. با وجوداین حکومت واین رهبران فاسد، فردا تیره ترازامروزخواهد بود وهیچ انسان عاقلی رأی به نکبت بارترشدن زندگی فردای خود نخواهد داد. بدون یک ذره شک وتردید جمهوری اسلامی رفتنی است وعمرش به انتهارسیده است وهرکس که دراین دوران که اضمحلال وفروپاشی حکومت اسلامی آغازشده است در"انتخابات" پیش رو شرکت کند و رأی به مشروعیت ومردمی بودن این حکومت جنایتکاربدهد، دراینده ای نزدیک جزپشیمانی وخواری عایدش نخواهدشد.کسانی که با شرکت درنمایش رسوای انتخابات میروند که مانند گذشته مٌهری درشناسنامه شان زده شود وازاین طریق برترس خود غلبه کنند وبه خیال خودحاشیه امنی برای زندگی خود وخانواده خود درست کنند، بهتراست بدانند که تا این حکومت فاسد ودین فروش درقدرت است هیچ نوع امنیت فردی واجتماعی وشغلی وتحصیلی وغیره برای شهروندان ایرانی وجود نخواهد داشت. این دسته ازمردم مرعوب شده بهتراست بدانند مٌهر"انتخابات" این دوره "انتخابات"درهرشناسنامه، درفردائی که دورنیست لکه ننگی خواهد شد برپشیشانی صاحب شناسنامه.

شرکت نکردن در نمایش بیعت ومشروعیت سازی برای حکومتی که غرق درخون پیروجوان وکودک وزن ومرد این سرزمین است ودرخانه ماندن ورأی ندادن، حداقل ترین وکم هزینه ترین دفاع ازحقوق ووظیفه هرشهروند ایرانی است که میتوان بدان عمل کرد، کوتاهی کردن درانجام حداقل وظیفه شهروندی شایسته یک انسان ایرانی حقوق مدارنیست. امیداست که یک نافرمانی مدنی سراسری درقبال مضحکه ای که بنام"انتخابات"درپیش است، اراده ملی ایرانیان را برای گذاراز حکومت خون وجنون اسلامی به ظهوررساندوسرنگونی جمهوری اسلامی راسرعت بخشد.
23 بهمن ماه 1389
12 فوریه 2020
 
[کد مطلب: 200332] [تاريخ انتشار: بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۸ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم بهمن ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم فوريه ۲۰۲۰ ، 12:01:20 توسط no name
این رژیم از روز اول یک تاکتییک و تکنیک کاملا مشهور : یا با مایی یا ضد مایی !!شروع کرد اوایل خیلی ها بقول شما از ترس "مهر" رای میدادند, بعد ها ,رای سفید یا انتخاب بد بجای بدتر و بعدها به "اصلاح طلب" وووووو حالا هم هیچ فرقی ندارد به چه کسی رای بدی و اصلا رای بدی یا نه, این سیرک ها برگزار خواهد شد و نماینده ها با رشوه و انتصاب به "مجلس فرمایشی و بدون اهمیت" فرستا ده خواهد شد و همیشه مدافع دستورات "پدر خوانده"خواهند شد. ولی یک چیزی که از روز اول این رژیم از این "انتصابات" و اعتراضات وووو استفاده کرده که جای خود را محکم کند اینست که "زد مایی ها" را شناسایی کند. آنهایی که رای نمیدهند,آنهایی که در دنیای مجازی علیه رژیم مینویسند, در تظاهرات و اعتصابات مخالف شرکت میکنند, با عوامل سرکوب رژیم همکاری نمیکنند, با نویسنده ها با معترضان محیط زیست ووووووو میلیاردها هزینه کردند تا بهترین لوازم شنود و جاسوسی را داشته باشند که با تکنولوژی جدید به هدفشان برسند و دنیا هم پشت سر آنهاست, مردم شانسی ندارند.
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم بهمن ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم فوريه ۲۰۲۰ ، 11:40:41 توسط no name
یکی از دلایل این تاکتیکها و تکنیکهای رژیم "اسلامی" مثل ماهیت اصلی خود اسلام است: قبول کردن ان بدون چون و چرا!!حتی اجازه سوال کردن را هم ازت میگیرند.اگر هم در ایران بدنیا آمده باشی و طبق "فرهنگ اجباری عرب های متجاوز قرن ۶ " ختنه شده باشی دیگر هیچ راه فراری نداری!!و تا آخر عمر مسلمان هستی " حتی از ان دین و فرهنگ متنفر باشی " باز چرا؟؟ چون ان دین هم ارگانیزه شده است و فقط برای استثمار و بردگی درست شده و سازنده ان بخوبی اینها را در برنامه خود گذاشته و حساب کرده بود .در مورد حقیقت اسلام, قرآن و حتی دیگر ادیان اگر با چشم انتقاد و در کشور آزاد بنگری به خوبی میبینی که همگی ساختگی و دروغ بر پایه خدایی "مرد" حسود, ضد زن, بی اخلاق,خودخواه,احکام دینی ضد و نقیض ووووو که بیشتر به جک شبیه است.......آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی