زن ستیزی، فقر، جنگ و آوارگی بس است!« اگر در جامعه دنبال گروهی می گردید که نیاز اساسی اش، یعنی نیاز به نفس کشیدن و زندگی کردن به مثابۀ موجودی انسانی فقط و فقط با انقلاب کمونیستی پاسخ می گیرد، به زنان نگاه کنید. » (باب آواکیان)
مقاومت زنان ایران در برابر حجاب اجباری و قوانین زن ستیزانۀ جمهوری اسلامی وارد دهۀ چهارم خود شده است. مقاومتی که بزرگترین چالش در برابر اصل ادغام دین و دولت در حکومت فاشیستی تئوکراتیک (دینمدار) ایران بود. مبارزات زنان اما محدود به وجه زن ستیزانۀ این حکومت نمی شود. از دهۀ شصت و مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی تا خیزشهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ زنان همواره در ستیز با دشمنِ مردم و آزادی بوده اند. از این رو است که جمهوری اسلامی بقای خود را در گروی سرکوب مداوم زنان می بیند. از حبسهای طولانی و شکنجۀ زنانی که علیه حجاب اجباری برخاسته و بر حقوق پایه¬ای و برابری و آزادی شان پای میفشرند تا تبلیغ و ترویج گستردۀ نقش های سنتی زنان، چند همسری، صیغه و عادی سازیِ تحقیر زنان در جامعه. کافی است به نفرت پراکنی های علی خامنه ای علیه زنان و در ستایش «وظیفۀ مقدس مادری» و «حجاب و عفاف» نگاه کنید.

ستم بر زن، مسئله ای هویتی و منحصر به زنان نیست. از همین رو ما تمامی جوانان عصیانگر علیه فقر و تبعیض، مبارزین جنبش¬های کارگری، فعالین جنبش معلمان، مدافعین محیط زیست، دانشجویان و کل جامعه را فرا می خوانیم تا تمامی اشکال ستم بر زن چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان را محکوم کرده و به مبارزه زنان برای محو مردسالاری بپیوندند. و زنان مبارز را فرا می خوانیم تا جبهۀ نبرد علیه ستم بر زن را به پیکار علیه تمامیت نظام سرمایه داری و در مسیر رهایی بشریت گسترش دهند. ما زنان را به انقلاب و تبدیل شدن به رها کنندگان نوع بشر فرا میخوانیم.

برای فهم واقعیت پیچیدۀ ستم هزاران ساله بر زنان، ارتباط آن با انواع رنج های غیرضروری که بشریت متحمل میشود و پیگیری ریشه های عمیق آن در دینامیک های نظام سرمایه داری و در نتیجه یافتن و ساختن راهِ تغییر روابط ستمگرانۀ موجود، نیاز به علم کمونیسم داریم. این علم نشان میدهد ستم بر زنان یکی از تضادهای بسیار ریشه¬دار در نظام طبقاتی است و در تار و پود این سیستم از زمان تشکیل طبقات و مالکیت خصوصی در عصر برده داری تا به همین امروز در عصر سرمایه داری امپریالیستی تنیده شده است؛ نشان میدهد که ستم بر زن هم جایگاه مهمی در زیربنای استثمار و شیوه تولید سرمایه داری و بازتولید شکاف های طبقاتی دارد و هم به شکلی پررنگ و تعیین کننده در روبنای سیاسی و ایدئولوژیک این نظام به آن انسجام و پایداری می بخشد. نشان میدهد که چگونه دنیا به ستمگر و ستمدیده تقسیم شده و چرا شکستن این دوگانه و رهایی زنان در چارچوب این سیستم و بدون از بین بردن طبقات ممکن نیست؛ نشان میدهد که پایه های مادی چنین تغییری چیستند و چگونه می توان به آن دست پیدا کرد. این علم ثابت می کند که ریشه¬کن کردن ستم بر زن در چارچوب سیستم تولیدی-اجتماعی موجود و بدون انقلابی که به گفتۀ مارکس، «چهار کلیت» را ملغا کند ممکن نیست: الغای کلیۀ تمایزات طبقاتی، الغای کلیۀ روابط تولیدی که تمایزات طبقاتی را به وجود می آورند، الغای کلیۀ روابط ستمگرانۀ اجتماعی که منطبق بر آن روابط تولیدی هستند و بالاخره الغای کلیۀ افکار و ارزشها و فرهنگی که برخاسته از این تمایزات و ستم و استثمار هستند و این مجموعه را نگهبانی و تقویت می کنند. به یک کلام، انقلاب کمونیستی.

به دنیا نگاه کنیم و وضعیت چند میلیارد نفر از مردم؛ به آمریکایی که فاشیسم هر روز بیشتر در آن تقویت می شود و ترامپ در گزارش سالانه اش به کنگره به صراحت از ممنوعیت سقط «دیرهنگام» جنین می گوید؛ به خاورمیانه که چطور در جدال جنگهای میان دو منسوخِ امپریالیسم و اسلامگرایی می سوزد؛ به افغانستان نگاه کنیم که چطور چند دهه عرصۀ تجاوز و تهاجم امپریالیستها است و یک روز به نام «آزادی زنان از دست طالبان» به آن لشگرکشی می کنند و امروز همان دولت و ارتش اشغالگر به نام «صلح و آرامش» با همان طالبان به توافق و «همگرایی» می رسند! به عملکرد نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی نگاه کنیم که نه تنها با فقر و گرسنگی و بی کاری، با جنگ و آوارگی و مهاجرت و با فاشیسم و نژاد پرستی و بنیادگرایی دینی، اکثریت مطلق مردم ما در چهارگوشۀ جهان را بی پناه و مستاصل کرده است بلکه با نابودی محیط زیست و پیامدهای آن، بقای انسان و حیات را تهدید می کند.

اگر به راستی میخواهیم ستم بر زنان چه به شکل عریان آن توسط ارتجاع اسلامی و فاشیست های مسیحی، چه به شکل پنهانتر آن توسط انواع سیاست های لیبرالی و نئولیبرالی در دمکراسی های بورژواییِ غرب را متوقف کنیم، باید به علم کمونیسم و پیشرفته ترین سنتز آن که توسط باب آواکیان صورت گرفته است، مجهز شویم. زنان برای رها کردن خود و رها کردن کل بشریت، راهی ندارند جز سرنگون کردن تمامیت سیستم توسط انقلاب کمونیستی و نه چیزی کمتر. انقلاب بر پایۀ علم کمونیسم نوین و نه هیچ «روایت» و توهم دیگری. این راه دشواری است که پیروزی در آن از قبل مقدر نشده اما پایه های مادی آن در واقعیت دنیا، آن را امکان پذیر و همچنین ضروری می سازند.

در آستانه هشت مارس اعلام میکنیم که ما، حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)، مصمم هستیم نقطۀ پایانی بر هزاران سال مردسالاری بگذاریم؛ مصمم هستیم آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی نوین را با اتکا به توده های مردم و پتانسیل پرقدرت زنان از طریق انقلاب کمونیستی و در برابر همۀ آلترناتیو های دیگر، برای ساختن دنیایی بنیاداَ متفاوت و عاری از هرگونه ستم و استثمار برپا کنیم. مصممیم مبارزه برای محو ستم بر زن و توقف قوانین زن ستیزانۀ شریعت و حجاب اجباری در ایران را به مبارزه ای سراسری برای توقف فقر و بیکاری، سرکوب فاشیستی و پلیسی، دولت دینی، نابودی محیط زیست، ستم ملی و جنگ افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه پیوند بزنیم و تمامیّت این مبارزه و تحرک و دینامیزم آن را به سمت انقلاب کمونیستی هدایت کنیم.
زنان به همان شدتی که تحت انواع ستم و تبعیض و خشونت قرار دارند، به همان اندازه می توانند و باید پیشگام این انقلاب، پیشگام مبارزه برای رهایی بشریت باشند. از این رو زنان و مردان پیشرو و انقلابی را به پیوستن به حزب مان برای مبارزه علیه وحشتِ حاکم بر جهان فعلی و در مسیر بنای یک دنیای نوین فرامی خوانیم.

در سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیش نویس پیشنهادی) در مورد حقوق بنیادین مردم آمده است:
«برابری کامل حقوق همۀ شهروندان، صرف نظر از عقیده، دین و مذهب، ملیت، جنسیت و گرایش جنسی، در کلیۀ زمینه های سیاسی و فرهنگی و آموزش و اشتغال و بهداشت و مسکن. برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در همۀ عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی. ممنوعیت تنفروشی و پورنوگرافی. آزادی سقط جنین. برابری و آزادی در ازدواج و طلاق و عشق. آزاد بودن ال.جی.بی.تی.ها. ممنوعیت شیربهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم؛ و در مقابل، تامین ضمانت های اجتماعی برای زنان.» (ص۵۴)
حزب کمونیست ایران (م ل م) اسفند ۱۳۹۸/ مارس ۲۰۲۰

[کد مطلب: 201674] [تاريخ انتشار: پانزدهم اسفند ۱۳۹۸ برابر با پنجم مارس ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: