با خروشِ آزادیخواهانۀ محمد نوریزادها و نسرین ستوده ها هم صدا شویم!


بیانیۀ جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

با خروشِ آزادیخواهانۀ محمد نوریزادها و نسرین ستوده ها هم صدا شویم!

حکومت های توتالیتر و اقتدارطلب، به ویژه هنگامی که صفت دینی نیز به خود می گیرند، ماهیت خود را با آزادی ستیزی، آزاده کُشی و ستمگری به نمایش می گذارند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت تمامیت خواه، اقتدار طلب و مذهبی، در گفتار و رفتارش با مخالفان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان و بخش بزرگی از مردم میهنمان، طی بیش از 4 دهه همه ویژگی های یک حکومت بیرحم، خشن ومستبد مذهبی را نشان داده است. وجود زندانی سیاسی و عقیدتی، زندانی دگراندیش، و بسیاری از زندانیان عادی در جمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی وستمگرانه جمهوری اسلامی را تعریف و به وضوح نمایان کرده است.
هم امروز پس از 4 دهه توهین و تحقیر، محرومیت های اجتماعی، ضرب و شتم، تبعید، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و کشتارهای جمعی مخالفان و دگراندیشان هنوز هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان و فعالان و کوشندگان جنبش ها و حرکت‌های صنفی و مدنی، شرایط بسیارسخت، جانفرسا و غیر انسانی ای را در زندان‌های آشکار و پنهان جمهوری اسلامی می‌گذرانند. اعدام نوید افکاری، زندانی کردن سه شاعر و نویسندۀ عضو کانون نویسندگان ایران، فشار بر زندانیان و خانواده های آنان درشرایطی اوج گرفته اند که فقر، بیکاری، بیماری ( کرونا و بیماری های روانی)، انواع و اقسام تبهکاری ها از جمله فسادهای مالی و اخلاقی در میهن مان بیداد می‌کنند.
هموطنان عزیز
" گناه" آنان که در زندان های جمهوری اسلامی به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی اسیرند، آزادیخواهی و عدالت طلبی ست، آنان نه فقط برای خودشان که برای آزادی و زندگی ای عادلانه برای همۀ ما رنج شکنجه و زندان، و حتی اعدام را به جان خریده اند. غریو و خروش جان سوز اما شجاعانه و دلیرانه محمد نوریزادها و نسرین ستوده ها و نوید افکاری ها و صدها زن و مرد زندانی بنام و گمنام، از شکنجه گاه ها و پای چوبه های دار فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی ست که هردَم طنین گسترده تری به خود می گیرد، فریادهائی که راهنما ی ما و فرزندان ما برای زندگی ای سازنده و شرافتمندانه است .
هموطنان!
حنجرۀ تک تک ما می باید صدای نوید افکاری ها، محمد نوریزادها، نسرین ستوده ها و صدها زن و مرد آزادیخواهی که در اسارات جمهوری اسلامی هستند را فریاد کند. اگر رسالتی در کار ماست همانا همصدائی با این عزیزان است.
اگرنگاه ها و دیدگاه های مان درعرصه های دیگر مبارزه با جمهوری جهل و جنون و جنایت گوناگون است، اگر سلیقه هایمان متفاوت است، هراسی نیست، می توانیم با هم و با همۀ زندانیان در بند همصدا شویم. بگذارید از همصدائی ما برای آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی، برای زندانیان دگراندیش، برای زندانیان جنبش ها و حرکت های مدنی و صنفی، رنگین گمانی کمانه کشد و سراسر سرزمینمان را رنگین کند.
ما سوسیال دموکرات های ایرانی رفتارغیرانسانی و وحشیانه جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و عقیدتی را بشدت محکوم می‌کنیم و از هموطنان در خارج و داخل کشور، ازهمه شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمیِ آزادیخواه و عدالت طلب، ازهمه حزب ها، سازمان ها، گروه‌ها و نیروهای پیشرو و آزادیخواه انتظار داریم با هر روش ممکن و تاثیرگذار، از آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کنند.
بیائید صدای بی صدایان باشیم ، و همصدا با آزادیخواهانی که دربند دژخیمان سفاک وجدان بیدار جامعه باقی مانده اند، لحظه ای در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی درنگ نکنیم .

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران
28 سپتامبر2020
7 مهر 1399 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 215255] [تاريخ انتشار: هشتم مهر ۱۳۹۹ برابر با بيست و نهم سپتامبر ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی