سه شریک جنایت جمهوری اسلامی دربقتل رساندن روح الله زم 


بهروز ستوده

بهروز ستوده
یکسال واندی پیش که رسانه ها ودستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که تحت کنترل وفرمان خامنه ای اند با آب وتاب خبرربودن روح الله زم را طی یک عملیات "پیچیده وحساب شده " درعراق وسپس انتقال اوبه ایران اعلام داشتند.
1- شخص آیت الله سیستانی ودفتر او که درطول یکسال واندی شکنجه شدن روح الله زم درزندان سکوت اختیارکردند وحتی یک کلمه درمورد نفوذ وسؤاستفاده دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ازآنها برای کشاندن زم به عراق چیزی نگفتندواین سکوت وقیحانه را پس ازرسانه ای شدن حکم اعدام زم ازطرف دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ادامه دادند! واین سکوت مرگبارآیت الله سیستانی ودفترش، پس ازبه قتل رسیدن روح الله زم به دستورمستقیم خامنه ای همچنان ادامه دارد! این سکوت فقط یک چیزرا بیان میکند وآن اینکه دستگاه خرافه پردازوعوافریب روحانیت شیعه همه درحفظ وبقای حکومت خون وجنون جمهوری اسلامی همدست وهم پیمان هستند وهمه مقید به گفته خمینی مبنی بر"اوجب واجبات" شمردن این حکومت جنایتکاراند. قتل حکومتی روح الله زم وسکوت آیت الله سیستانی ودفترش به روشنی نشان داد که تبلیغات گمراه کننده درمورد گویا سکولاربودن واختلاف این آیت الله با خامنه ای وجمهوری اسلامی فریبی بیش نیست وزمانی که پای منافع این قشرانگل ومفتخوارروحانیت به میان آید همگی متحدو یکدست اند. درمیان صدها آیت الله مقیم حوزه های قم ونجف وکربلا بجزآیت الله منتظری کس دیگری را سراغ داریدکه درمقابل جنایات جمهوری اسلامی قدعلم کرده باشد؟ آیا آیت الله سیستانی وصدها آیت الله دیگرنمیدانند که عنوان آیت اللهی خامنه ای جعلی است ؟ آیا آنها ازتوطئه عزل جانشینی آیت الله منتظری توسط هاشمی رفسنجانی وبرکشیدن خامنه ای بعنوان ولی فقیه ورهبرجمهوری اسلامی بی خبراند؟ درطول 42 سال گذشته که جمهوری اسلامی دهها هزارمسلمان وغیرمسلمان را به قتل رسانده است، آیت الله سیستانی ودفترش وکدام آیت الله دیگررا سراغ دارید که خامنه ای را علناً مخاطب قرارداده وگفته باشد : بس کن اینهمه خونریزی وآدمکشی بنام اسلام وخدا وپیغمبر! درطول 42 سال جنایتکاری بی وقف درب خانه کدام آیت الله برای تظلم خواهی برروی هزاران مادروپدرداغدار ودادخواه بازبوده است؟ بدون شک روح الله زم بعنوان یک جوان مسلمان باورمند هنوربه درک این واقعیت نرسیده بوده است که بداند تفاوت بین خامنه ای وآیت الله سیستانی وهرآیت الله دیگر دراین است که خامنه ای درقدرت وولی فقیه است وآنها نیستند. او ندانسته است که واقعیت روحانیت شیعه وساختارحکومت ولایت فقیه چنین حکم میکندکه هرکس براین جایگاه تکیه زند ناگزیراست خمینی وخامنه ای باشد.اما به هرحال ساده انگاری واعتمادی که روح الله زم به آیت الله سیستانی ودفترش کرده است ، چیزی ازمسئولیت ونقش آنها درهمدستی با جمهوری اسلامی درقتل حکومتی روح الله زم نمیکاهد مادام که شخص آیت الله سیستانی ودفترش به سکوت خود درمورداین جنایت ادامه دهند.

2- دومین شریک جُرم دربه قتل رساندن روح الله زم دولت عراق است که حاکمیت سرزمینی برکشورخود را درزمان دستگیری زم نداشته اند و اجازه داده اند مأموران امنیتی جمهوری اسلامی وعوامل عراقی آنان روح الله زم را درعراق دستگیرو به ایران بازگردانند! طی یکسال واندی که ازدستگیری روح الله زم درعراق وتحویل او به جمهوری اسلامی میگذشت وجمهوری اسلامی ازاین آدم ربائی خودبا افتخاریادمیکرد دولت قبلی عراق که دست نشانده جمهوری اسلامی بودکوچکترین اعتراضی نسبت به آدم ربائی حکومت اسلامی درخاک خود که مغایربا قوانین وحقوق بین الملل است نکرد. دولت وقت عراق که عمدتاً ازدست نشاندگان جمهوری اسلامی بودند درمظان همدستی دراین قتل هستند و اگرقرار باشد یک دادگاه بین المللی به این قتل حکومتی رسیدگی نماید بی تردید پای دولت وقت عراق به هنگام دستگیری وانتقال روح الله ازعراق به ایران نیز به میان کشیده خواهد شد.

3- سومین شریک جُرم درقتل حکومتی روح الله زم کسانی هستند که بنام اپوزیسیون با دامن زدن به بدبینی نسبت زم وآمدنیوز،اورا یک پروژه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جلوه دادندوتا توانستند این شبهه را درمردم تقویت کردند که گویا روح الله زم وآمدنیوزاز"خودشان"است.تا قبل ازبه قتل رساندن زم کم نبودند کسانی درصفوف اپوزیسیون که باورداشتند روح الله زم وسایت آمدنیوزازابتدا تا انتها یک پروژه امنیتی -اطلاعاتی است که سرنخ آن دردست اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و گویا برای بدنام کردن اپوزیسیون ومخالفان حکومت اسلامی طراحی شده است! پرده آخراین نمایش ساختگی هم گویا با طرح رفتن روح الله زم به عراق ترسیم شده است برای قدرت نمائی سیستم امنیتی حکومت اسلامی وتضعیف روحیه اپوزیسیون! حتی مصاحبه تلویزیونی وجسم وروان شکنجه شده ودرهم ریخته روح الله زم نیزنتوانست به فرافکنی وشبهه برانگیزی این عاملان بی جیره ومواجب جمهوری اسلامی درمیان اپوزیسیون خاتمه دهد! درنتیجه فضای غالب براپوزیسیون ایران پس از دستگیری روح الله زم فضای شک وبدبینی نسب به اوبود، بدین ترتیب دستگاههای امنیتی خامنه ای همانگونه که بقول خودشان با یک عملیات "پیچیده" روح الله زم را به عراق کشاندند ودرآنجا دستگیرو به ایران منتقل کردند، با یک عملیات "پیچیده" دیگرروح الله زم را توسط عوامل پیدا وپنهان خود، درمیان مخالفان جمهوری اسلامی مشکوک و بی دفاع میسازند تا قتل اورا هرچه بیشترکم هزینه ترسازند. متأسفانه برچسب زنی که دراپوزیسیون جمهوری اسلامی به امررایجی بدل شده است درشرایطی مثل قتل دولتی روح الله زم میتواند زمینه مساعد وکم هزینه ای را برای جانیان حاکم برایران فراهم سازد و چنین کسانی را بدون اینکه خود متوجه باشند بطور ناخودآگاه خدمتگزار جنایات حکومتی گرداند. کسانیکه بدون دلیل ومدرک موثق به دیگران تهمت وبرچسب میزنند بایدبدانند که درجهت خواست دستگاههای اطلاتی وسرکوبکر حکومت اسلامی حرکت میکنند.

محمدنوری زادکه هم اکنون درزندان وشکنجه گاه جمهوری اسلامی بواسطه بیماری با مرگ تدریجی دست به گریبان است قبل اززندان و درسالهائی که در شرق وغرب وشمال وجنوب ایران درسفربود وبه هردیاری که میرسید یاریگر مردم بود وافشاگرخامنه ای وحکومت آخوندها وسرداران سپاه که بقول او "ازریش آنها خون مردم میچکد" بارها این جمله را درجواب کسانی که اورا درمظان بدبینی قرارمیدادند میگفت: " نوری زادبایدتکه تکه شودکه این ها باورکنندمن از"خودشان نیستم"
روح الله زم، طفلی که چندماه پیش ازانقلاب 57 بدنیا آمد وپدرش که درآن روزهای پُرجوش وخروش شیفته خمینی بود، فرزند نوررسیده را "روح الله" نام نهاد شاید به این امیدکه وقتی بالیدوبزرگ شد اوهم مانندخودش مُرید وشیفته روح الله خمینی گردد! بی گمان اگرروح الله خمینی زنده بود ودگراندیشی روح الله زم را میدید همین حکمی را درموردش صادرمیکرد که خامنه ای صادرکرده است، قتل حکومتی. بیادآورید هزاران دگراندیش وروزنامه نگارایرانی که درجمهوری اسلامی به جُرم گفتن ونوشتن واندیشیدن بقتل رسیدند.
25 آذر1399
15دسامبر2020

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 219863] [تاريخ انتشار: بيست و پنجم آذر ۱۳۹۹ برابر با پانزدهم دسامبر ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی ۱۳۹۹ برابر با سوم ژانويه ۲۰۲۱ ، 21:17:25 توسط خرم دین
خدایی نکرده فکر نکنید که من خواهان فشار حداکثری قبر به روح الله زم هستم ، خیر ، هرگز، روحش شاد و در آرامش. فقط به این فکر میکنم که تا زمانی که او در فرانسه بود و آن شب شوم دستگیری او در عراق که از بغض در گلو کامنتی در پیک ایران گذاشتم و زمان دادگاه بی دادگاهش کامنت هایی گذاشتم، حکم اعدامش را با اشکی درگلو در قالب کامنتی دیگر گذاشتم ، و شما در آرشیو پیک ایران میتوانید پیدا کنید . حالا با یکا یکتان که در این سایت چند سال گذشته نظرات تان را گذاشته اید شرط میبندم که یک نظر در حمایت از روح الله زم قبل از قتلش نگذاشته اید ، این گوی و این میدان . سوار بر موج اعتراضات بین المللی به قتل روح الله زم شدن راه درستی است ولی جوگیر شدن و تعریف و تمجید خودمانی از او یاد داستان دیگری افتادم : راهزنان زن و شوهر جوانی را از اتومبیلشان پیاده میکنند و مرد را به درخت بسته و به زن میگویند که اگر تا صبح برای ما برقصی تو و شوهرت را آزاد میکنیم در غیر این صورت شوهرت را میکشیم ، زن تا صبح میرقصد و آنها را آزاد میکنند ، شوهر خیلی دمق بوده ، زن میگوید جان ترا نجات دادم ، میگوید درست است ولی اون همه عشوه چه بود؟
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی ۱۳۹۹ برابر با سوم ژانويه ۲۰۲۱ ، 20:38:23 توسط خرم دین
آقای ستوده عزیز باید اضافه کنم که منظور کامنت من اصلا شما نیستید بلکه مقاله کوتاه ولی انسانی ، منطقی و قانونی را هدیه کردید و نسبت به روح الله زم بی طرفانه نوشته اید ، منظور من این بوده که نباید او را نماد روشنگری و مبارزه بنگاریم و از او شهیدی بسازیم ، همانطور که همین چند دوست در پایین به بزرگتر نشان دادن روح الله زم پرداخته بودند ، از تحلیلتان و دفاع از حقوق یک شهروند و یک انسان سپاسگذارم وظیفه همه ما اعتراض به قتل روح الله زم است .
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی ۱۳۹۹ برابر با سوم ژانويه ۲۰۲۱ ، 17:28:47 توسط خرم دین
یادش بخیر ، عزیز نسین داستان کوتاهی داشت که اسمش خاطرم نیست ، ولی به این صورت بود که عموی لات و زورگیر و چاقو کش که به دلیل جرم و جنایت های بیشمارش سالها زیادی را در زندان ها گذرانده بود ، مرده بود و سخنران در مدح او چه صفات زیبایی را بر میشمرد ، که مرد مردان بود و جوانمردی بود بی باک که در مخالفت با حکومت سالها زندان و شکنجه را تحمل کرده بود و نوامیس بی سرپرست و کم سرپرست را در خانه خود پناه میداد و در ورزش چاقو و شمشیر مدال آور کشور بود و هم و غمش در مقابل دست مزدی کوچک از مغازه و کسبه کوچک مواظبت میکرد و ده ها کردار پاک دیگر ، خوب مردک مرده بود و خوب نیست آدم پشت مرده حرف بزند ، درست مثل شهید سازی از روح الله زم که در دامان بیت رهبری پرورش یافت و به همان مستنداتی که خود رژیم ساخته نگاه کنیم میبینیم که چقدر حقیرانه برده پول و شهرت بود ، صحبتش با مامور قلابی موصاد و به تمسخر گرفتن تمامی نزدیکانش که به او کمک میکردند و قول دور زدن همگیشان ، اینکه مامور رژیم خبر ها را کلمه به کلمه به او دیکته میکرد و زدن تمامی اپوزسیون و دروغ های شاخدار و خنده دار ، آقا بیخیال از این آدم خرافاتی بگذرید
نوشته شده در تاريخ يازدهم دی ۱۳۹۹ برابر با سی و يکم دسامبر ۲۰۲۰ ، 06:24:38 توسط hassan
روح الله زم در این چهل سال این حکومت محکمترین ضربه را به این حکومت زد . باعث اگاهی میلیونها نفر گشت.ازدو دستگی دستگاه حاکمیت بیشترین استفاده را کرد و آبروی هر دو جناح را ریخت. نقایص فردی زیادی داشت اما بی باک و صادق بود.درذلیلی نمرد. ایستاده به پای دار رفت اما مظلومانه. کل اپوزیسیون خودشیفته و خود باخته به همراه رژیم بر وی تاختند و داستانها بافتند. با خون و جانش نام خود را در اسمان سیاه ایران نوشت. یادش گرامی و روحش شاد.
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم آذر ۱۳۹۹ برابر با هفدهم دسامبر ۲۰۲۰ ، 17:06:37 توسط رضا
درود اینکه آخوندهای دو زاری شیعه همیشه منافع مالی را به شرف و ناموس خود ترجیح دادند بر هیچ کس پوشیده نیست وآقای ستوده عزیز بخوبی به این مسٔله اشاره کردند به نظر بنده یکی دیگر از عواملی که باعث شد مردم (بعضی)به ایشان بد بین باشند پدر ایشان بود که آخوند درباری بود ودر سیستم کثیف جیب بری اسلامی سمت حکومتی داشت.
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم آذر ۱۳۹۹ برابر با شانزدهم دسامبر ۲۰۲۰ ، 04:09:14 توسط حسن آقا
آقای ستوده، نیما زم میان منگنه تنگنای مالی و مبارزه برای استقلال از سرویس‌های اطلاعاتی کیر کرده بود.زیر فشار، خطای بزرگی مرتکب شد، و به نجف رفت، به حیاط خلوت اطلاعات سپاه و قدس! هنوز هم هیچ سندی رو نشده که دایناسور سیستانی به وی برای نابودی رژیم وعده میلیونرها یورو داده بوده! پس دو عامل اول شما بی‌ربط است: دولت عراق و سیستانی. اما زم می‌دانست که رژیم در اپوزیسیون اصلاح‌طلب خارج نفوذ زیادی دارد، و نیز شبکه‌هایی چون «پشت پرده»، «رو دست»،که به او تهمت جاسوس رژیم می‌زدند، توسط رژیم اداره می‌شوند.زم، بسیار هوشمند بود ولی، به رغم تمایلش،نه ژورنالیست منظمی بود و نه سیاسی‌کاری بادرایت، گرچه با زرنگی از روابط خود با بدنه رژیم برای بزرگ‌ترین افشاگری‌ها علیه رژیم استفاده کرد، و دستاوردهای بزرگی در راه سرنگونی رژیم تقدیم مردم کرد.سازمانگر کارآمدی نبود، ولی زیر باز سازمانی شدن هم نمی‌رفت؛ سیاسی‌کار نبود ولی سراپا سیاسی بود.و خود را چنان بی‌تا می‌دانست، که در نهایت فردی کار می‌کرد. (قلو‌گویی و بزرگنمایی هم می‌کرد).اشتباه آماتوری کرد و به دام نجفی و نجف افتاد. مردی دلاور، بی‌مهابا و آزاده بود.آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی