نصیحت مادرمان زمین به فرزندانش در ایران


بخش اول
کسی نمی تواند برای هستی دست بلند کند!
شما فرزندانم بدانید برای من مادرتان زمین هیچ چیز پنهان نمی ماند. دست هستی از هر دستی بلند تر و کوبنده تر است . اما شما عزیزانم فراموش کرده و می کنید که تکامل و چگونگی شکلگیری هستی بر روی کره زمین چند میلیارد سال طول کشیده است. از دل هستی چند میلیارد ساله مادرتان زمین هستی شما موجودات زنده گیاهی و جانوری بیرون آمده و چند صد میلیون ساله دامنه تکاملی دارد که این هستی شما در هر زمان زیر کنترل رهبری مادرتان زمین مراحل مختلف تکاملی را طی کرده و تا امروز به شما عزیزانم در ایران و منطقه خاورمیانه و جهان رسیده است .

طبیعت من مادرتان زنده و رشدیابنده است. در هر زمان من غذا، آب و هوا در اختیار شما موجودات زنده کره زمین، بخصوص شما انسانها گذاشته ام که این مواد غذایی و عناصر آبی و گازی در ساختار شما ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی نقش سازندگی و رهبری کنندگی داشته باشند. هر کدام از این عناصر ترکیبی که وارد بدن شما و جذب بدن شما می شوند خاصیت منحصر به فرد خود را دارند و در ساختار جزء به جزء بدن شما نقش سازنده و تعیین کننده و نقش رهبری دارند. آنها به پیروی از رهبری من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام بدن شما را از همه نظر می سازند و سامان می بخشند تا بدن شما رشد و تکامل داشته باشد و تابعی از رشد و تکامل مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش باشد،به عبارت دیگر همهٔ موجودات بی جان(عناصر گازی، مایع، جامد و ترکیبات شیمیایی) و موجودات زنده(گیاهی و جانوری) ، بخصوص شما انسانها به من کره زمین وصل و تابع من و شریک بوجود آمدن کنشها و واکنشها، اتفاقات و رخدادهای اجتماعی، محیط زیستی و طبیعت من هستید و تحت رهبری من مادرتان و نیروی جاذبه ام و قانون فیزیک قرار می گیرید.

در آن واحد که ما بر ارگانیسم شما رهبری داریم. اما بخش دیگری از این رهبری را من مادرتان زمین کنترل شده در اختیار خود شما موجودات زنده جانوری، بخصوص شما انسانها گذاشته ایم که هم ارگانیسم خودتان را از درون، یعنی ذهنی، روحی،عقلی، احساسی و جسمی تنظیم، کنترل و رهبری کنید و هم بتوانید از بیرون در رابطه با محیط زیست(طبیعی) و محیط اجتماعی خودتان را با شرایط و اوضاع این محیطها هماهنگ کنید تا ارگانیسم شما و محیط زیست و محیط اجتماعی همدیگر را در رابطه با هم تکمیل و رهبری و کنترل و تنظیم کنند. تا همگی شما عزیزانم یعنی تو انسان، اجتماع و محیط زیست در رابطه باهم روی هم تاثیرات متقابل گذاشته و همدیگر را در رابطه با هم رشد و تکامل بدهید تا رشد و تکامل شما با رشد و تکامل مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش هماهنگ شوند. هیچ کس و هیچ چیز به تنهایی نمی تواند تکامل داشته باشد، به عبارت دیگر ما همه در اندازه های مختلف اجزاء هستی هستیم و در رابطه با هم طبق قانون فیزیک رشد و تکامل داریم و روی همدیگر نیز رهبری متقابل همه جانبه داریم و روی هم در اندازه های مختلف تاثیرات متقابل می گذاریم، البته رهبران اصلی شما من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام و همچنین قانون فیزیک می باشیم، پس بنابراین اولا من زمین و نیروی جاذبه ام طبق قانون فیزیک در زمانهای مختلف رشدیابنده هستیم. دوم گیاهان و موجودات جانوری، بخصوص شما انسانها فردی و جمعی با محیط زیست در رابطه با هم رشدیابنده هستید و روی هم تاثیرات متقابل می گذارید. سوم همگی شما در رابطه با من زمین و نیروی جاذبه هستید و به من وابسته می باشید. چهارم گیاهان و جانوران و شما انسانها در جامعه بر اثر رشد و تکامل بر تعداد خود از نظر کمی و کیفی می افزایید و اجتماع و محیط زیست رشدیابنده را تغییر می دهید. پنجم شما انسانها فرزندانم باید بدانید که ساختن و یا خراب کردن یک نفر در جامعه چندان به چشم نمی آید. اما اگر خرابی های افراد جامعه، مثل زمان محمد رضا شاه زیاد تر از سازندگی آنها باشند، در نتیجه در جامعه و محیط زیست بحران رشدیابنده حاکم و فاجعه می آفریند‌. چرا؟ ، چون یک اجتماع بافت و ساختار گسترده و پیچیده رشدیابنده دارد، بخصوص بچه ها، نوجوانان و جوانان . افراد در رابطه با هم و در اصطکاک با هم همدیگر را در جهت مثبت و یا منفی رشد داده و تقویت و یا تضعیف می کنند. ششم باید شما فرزندانم بدانید که در بسیاری از موارد خراب کردن تخصص نمی خواهد. یک بُز گر تمام گله را گر می کند و یا افراد خرابکاری مثل جمهوری اسلامی هر چه بی سوادتر باشند مخرب تر هستند. اما درست کردن و سالم سازی کار سخت و پر هزینه‌ و کار هر کس نیست. هفتم افراد در اندازه های مختلف با محیط اجتماع و محیط زیست بده و بستان زیاد دو طرفه دارند و تاثیرات زیاد روی هم می گذارند. این یعنی رهبری های فردی و جمعی شما با اجتماع و محیط زیست در رابطه با هم و روی همدیگر تاثیرات متقابل رهبری کنندگی و رهبری شوندگی میگذارند که اگر درست و بجا باشند این رهبری ها تاثیرات مثبت و اگر درست و بجا نباشند این رهبری کنندگی و رهبری شوندگی منفی و متضاد و بر علیه هم رشد می کنند. رهبری شوندگی، یعنی فرد و افراد یاد می گیرند که چگونه با موضوعات برخورد کنند و کم کم در کار و رشته خود رهبر و استاد می شوند. رهبری کنندگی، یعنی فردی که رهبر شده است و اجتماع و محیط زیست را رهبری می کند، البته با تقسیم رهبری و تقسیم کار در هر رشته مربوطه در اجتماع و محیط زیست..

من مادرتان زمین این رهبری شوندگی و رهبری کنندگی را در طول تکامل چند میلیارد ساله در محیط زیست بوجود آورده ام تا آن را آماده کنم برای زیستن . پس از آن من مادرتان شما را در محیط زیست بوجود آوردم و پرورش دادم و این رهبری شوندگی و رهبری کنندگی را چند صد میلیون سال به مرور در ژن شما موجودات زنده، بخصوص شما انسانها نهادینه کردم و در نسلهای پی در پی شما رشد و تکامل داده ام و این توانایی را در شما بوجود آورده ام تا شما بتوانید کنترل شده در چهارچوب قانون رهبری مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش خودتان و اجتماع و محیط زیست را رهبری کنید.

این به این شکل خودش را بروز می دهد که شما در هر زمان با کمک همدیگر از ذهن، روح ، عقل، احساس و توانایی های جسمی خودتان که جزوی از تکامل من هستند استفاده کرده و موضوعات و واقعیات مختلف اجتماعی و محیط زیست را تجزیه و تحلیل می کنید تا شما فردی و جمعی در بر خورد با رخدادها و واقعیات محیط های اجتماعی و طبیعی بدانید کجاها از عقل و کجاها از احساس و کجاها از هر دو استفاده کنید تا عقل و احساس شما در برخورد با موضوعات و واقعیات محیط های اجتماعی و طبیعی درست بکار رفته و بر روی آنها تاثیرات درست و رشدیابنده بگذارند. این محیطهای اجتماعی و طبیعی هم رشدیابنده هستند و تاثیرات متقابل این محیطها بر روی عقل، احساس، ذهن، روح و جسم فردی و جمعی شما فرزندانم درست و رشدیابنده می باشند، در نتیجه شناختها و تجارب عقلی و احساسی که به دست می آورید رشدیابنده و مثبت هستند و به اندازه کافی پختگی، پیچیدگی پیدا کرده و با واقعیات محیط های اجتماعی و طبیعی سازگاری و هماهنگی پیدا کرده اند. اگر به این طریق عمل کرده باشید هم خودتان و هم محیطهای اجتماعی و طبیعی را در رابطه با هم درست رشد می دهید و هم در من مادرتان و نیروی جاذبه ام که بر شما رهبری دارم خرابی بوجود نمی آورید.

تمام این مواردی که برای شما فرزندانم شرح دادم خلاصه می شوند در علوم طبیعی و علوم اجتماعی و همچنین در زیر مجموعه های آنها و خودشان را به شکلهای مختلف در جامعه و محیط زیست نشان می دهند، اگر به همان شکلی که در بالا گفتم عمل کرده باشید همه چیز درست پیش می رود، در غیر این صورت همه چیز خراب می شوند، مثلا کس و کسانی مثل خمینی و مریدانش رهبری شوندگی و رهبری کنندگی ندارند، بلکه رهبری زدگی دارند، یعنی فقط برق توهم زای رهبری مذهبی هم خمینی را گرفته و هم مریدانش را و چیزی در حد یادگیری و یاد دادن برای آنها وجود ندارد. این مذهبی ها از نظر ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی آن قدر عقب و علیل هستند که رخدادها، واقعیات اجتماعی و محیط زیست را یا نمی فهمند و یا وارونه و مطابق ذهن علیل خود می فهمند، یعنی همه چیز برای آنها ذهنی پیش می رود، چون هیچ زمان عقل آنها و احساس آنها درست بکار نرفته، چرا؟ ، چون در زمان قدیم علمی به آن معنی نبوده که یاری دهنده عقل و احساس آنها باشد که تا در برخورد با موضوعات ، رخدادها و واقعیات اجتماعی و محیط زیستی آنها را یاری دهد. بد تر از همه در ذهن و روح آنها طی چندین قرن توهم، خیالپردازی، گرایشها و افکار کهنه قدیمی مدام تکرار می شده اند و جزو وجود آنها شده و قرنها سال به آنها عادت کرده اند. نمونه اش جمهوری اسلامی . برای افراد جمهوری اسلامی ذهن سالم، روح سالم، عقل سلیم، احساس سالم و جسم سالم وجود خارجی ندارند و همان کهنگی و منجلاب مذهبی بهترین چیز برای آنها می باشد. به همین نسبت از چیزهای نو که عقل سلیم و احساس سالم و روح و روان و ذهن را سالم و پاک کنند خیلی متنفر هستند، مثلا اقتصاد مال خر است. اما غارت و چپاول مردم و بی منطقی و بی قانونی از نظر دید آنها خیلی خوب است.

فرزندان عزیزم رهبریهای شما انسانها و رهبریهای محیط زیست و رهبری های محیط اجتماعی و رهبری های من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام باید در رابطه تنگاتنگ و هماهنگ با هم تکامل و رشدیابندگی داشته باشند و روی هم حساب شده تاثیرات متقابل بگذارند. اما نه به یک اندازه و مثل هم ، چون همه ما در یک سطح و در یک اندازه رشد کمی و کیفی نداریم. به همین نسبت رهبری شوندگی و رهبری کنندگی همه ما در یک سطح و یک اندازه رشد ندارند و در یک سطح عمل نمی کنند. از طرفی دیگر هر کدام از ما هم در سرنوشت خودمان شریک و تا حد توانایی های خودمان باید خودمان را از درون و بیرون رهبری کنیم، یعنی خودمان را از درون و همچنین خودمان را از بیرون در رابطه با محیط اجتماعی و محیط زیست رشد و تکامل بدهیم، پس بنابراین در اندازه های مختلف همه ما ها در هر زمان رهبری شونده و رهبری کننده هستیم و در سرنوشت خود نیز مسئول می باشیم. میزان گفتار و رفتار و عملکرد ما و نوع آنها نشان می دهند که چگونه رهبر شده ایم و چگونه می خواهیم رهبری بکنیم . اما رهبری شوندگی و رهبری کنندگی شما انسانها و محیط زیست در چهارچوبی باید باشند که رهبران اصلی، یعنی من زمین و نیروی جاذبه و قانون فیزیک تعیین می کنیم تا همه کارها بطور متوسط و معمول و در حد تعامل و تفاهم جلو بروند و جلوی افراط بیش از حد از یک طرف و جلوی بی تفاوتی بیش از حد از طرف دیگر گرفته شود. هر دوی اینها در هر زمینه ای اعمال شوند خطرناک هستند و همدیگر را تقویت می کنند.


به همین خاطر اگر روند رهبری شوندگی و رهبری کنندگی بالا با آگاهی درست و حساب شده پیش بروند. عقل و احساس شما فردی و جمعی با هم تعامل و تفاهم نسبی دارند و در ذهن و روح شما فرزندانم متضاد و دشمن هم رشد نمی کنند و در برخورد با واقعیات محیطهای اجتماعی و طبیعی خرابی به بار نمی آورند و متضاد با این محیط ها رشد نمی کنند و این محیط ها را هم با خودشان متضاد رشد نمی دهند. به همین خاطر فرد و افراد در زندگی شخصی و در جامعه گرفتار افراط و تفریط و یا بیخیالی بیش از حد نمی شوند و کمتر درجا می زنند و در طول تاریخ زندگی خود گرفتار جهانبینی بسته، مثل مذهب کور افراطی کهنه و راکد و ناسیونالیست کور افراطی کهنه و راکد و یا هر شبه مذهب دیگری، مثل کمونیست کور راکد کهنه نمی شوند. این یعنی شناختها و تجارب عقل سلیم و احساس سالم در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست. این یعنی یک جُو عقل سلیم و احساس سالم فردی و جمعی پیدا کردن. این یعنی شما عزیزانم از نظر عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی در تضاد با خود و در تضاد با محیطهای اجتماعی و طبیعی قرار نگرفته اید و محیط های اجتماعی و طبیعی با شما تضاد ندارند و با شما آشتی می کنند. این یعنی اگر هم مشکل دارید خیلی کم، به همین نسبت مشغولیات متضاد و درگیری های ذهنی و روحی شما تا حدود زیادی از بین رفته و خیلی کم هستند و شما را روانی و بیمار نمی کنند، به عبارت دیگر تضاد زیادی از نظر ذهنی و روحی با خودتان و تضاد زیادی با محیط اجتماعی و با محیط زیست (طبیعی) ندارید و همگی شما با هم هماهنگی نسبی دارید و همدیگر را خراب نمی کنید. این یعنی من مادرتان زمین به شما فرزندانم روی خوش نشان داده ام و به این طریق در هر زمان شما همراه با علوم طبیعی و اجتماعی پیشرفت می کنید.

علم و علوم دیگر چه مقوله هایی می باشند؟
از آنجایی که طبیعت کره زمین مادرتان ساختار گوناگون به هم تنیده و پیچیده ای دارد و رشدیابنده است، عناصر مختلف جامد، مایع، گاز، گیاهان، حیوانات، انسان، محیط اجتماعی و محیط زیست(طبیعی) هم پیچیده و رشدیابنده هستند. هر کدام در زمانهای مختلف با فراز و نشیبهای مختلف بوجود آمده و ساختار منحصر به فرد خودشان را پیدا کرده و می کنند و همانطور که آفریده شده اند همراه با خواص منحصر به فرد خود تعریف می شوند. به خاطر دگرگونی و تنوع زیاد آنها به شکلهای مختلف خودشان را نشان می‌دهند. اما همه تابع طبیعت مادرشان کره زمین هستند و به همین خاطر موجودات زنده، بخصوص انسان و محیط اجتماعی و محیط زیست در ارتباط تنگاتنگ با هم و همگی رشدیابنده هستند و روی رشد همدیگر تاثیرات متقابل می گذارند. از دل این رشدیابندگی و تکامل در رابطه و در اصطکاک خودشان با هم کنش و واکنشها ، رخدادها، موضوعات و واقعیات مختلف را در اجتماع و محیط زیست بوجود میآورند. همه این رخدادها، اتفاقات و کنش و واکنش ها خودشان را به شکل صنعت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، عادت و آداب و رسوم، حقوق در اجتماع و محیط زیست نشان می دهند. یک سر رشد این کنش و واکنشها و رخدادها و واقعیات در درون ارگانیسم (ذهن، روح، عقل، احساس وجسم)فرد و افراد و سر دیگرش در ساختار جامعه و سر سومش در محیط زیست و سر اصلی این رشد در طبیعت مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش می باشد، در نتیجه این بافت اجتماعی و محیط زیستی رشدیابنده به هم تنیده و پیچیده است. اگر بخواهد درست رشد همه جانبه داشته باشد .

در هر زمان همه جانبه احتیاج به نظم، قانون و حساب و کتابی دارد که جوابگویی درست در هر زمینه ای داشته باشد که به آن علم می گوئیم. عزیزانم این رشد و تکامل علمی بر روی کره زمین مادرتان ریشه چند میلیارد ساله تکامل دارد و خودش را به صورت علوم طبیعی و علوم اجتماعی و زیر مجموعه های خودشان در هر زمان نشان داده و می دهند و به مرور متکامل تر و پیچیده تر شده و می شوند. اگر ما این علوم را متناسب با رخدادها، موضوعات و واقعیات موجود اجتماعی و محیط زیست در هر زمان درست بکار نبندیم این علوم ها متناسب با آنها و هماهنگ با آنها نیستند و نه واقعیات و رخدادها را درست رشد می دهند و نه خود این علوم درست رشد می کنند و گرفتار رشد متضاد و برای خودشان و بر علیه اجتماع و محیط زیست سدی می سازند و هم خودشان درجا می زنند و هم محیط اجتماعی و محیط زیست را درجا و به بن بست می کشانند. این یعنی تجارب و شناختهای متضاد عقلی و احساسی که ذهن و روح انسانها را گرفتار و فرد و افراد را بیمار روانی و جسمی کرده و می کنند. به کار بردن این شناختها و تجارب متضاد و غلط در اجتماع و محیط زیست این محیطها را هم خراب و متضاد رشد می دهند و حاصل کار تجارب و شناختهای عقلی و احساسی متضاد تر هستند که نصیب ما می شوند و تاثیرات آنها بر ذهن، روح، ، عقل، احساس و جسم ما مخرب تر خواهند بود و ما را درست رشد نمی دهند . این یعنی بحران اجتماعی و محیط زیست. در این بحران برخورد و اصطکاک زیاد و حساب نشده. کنش و واکنشها، رخدادها، موضوعات و واقعیات اجتماعی و محیط زیست همه متضاد و رشد آنها همراه است با شناختها و تجارب متضاد که در صنعت، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، محیط زیست، قانون خودشان را بحرانزا نشان می دهند. شناختها و تجربه های ناشی از این جامعه و محیط زیست آن را علوم جامعه شناسی و روانشناسی و یا علوم طبیعی می نامیم که به خاطر جامعه بیمار و بحرانزا این علوم در اندازه های مختلف بیمارزا‌ هستند . هم خودشان را با هم متضاد رشد می دهند و هم برای رشد درست خودشان مانع بوجود می آورند و نهایتا راکد شده و جامعه و محیط زیست را هم راکد می کنند و به مرور زمان کهنه و از خودشان ایدئولوژی مذهب کور ، متوهم، کهنه و راکد و یا ناسیونالیست کور افراطی کهنه و راکد می سازند. شما فرزندانم که در جامعه و محیط زیست هستید از نظر ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی به آنها گرفتار و آنها از شما فرزندانم انسانهای‌ عقب افتاده ، متوهم، دروغگو، ترسو، خشن و دیکتاتور می سازند که کمبودهای زیاد دارید، برای مثال همان اشتباهی که زمان محمد رضا شاه کردند.

در اوایل رژیم شاه شما فرزندانم را کمی رشد دادند و مزه آزادی، استقلال و پیشرفت را کمی چشیدید و بعد از این مرحله بود که اربابان خارجی و رژیم انحصارگر شاه و مذهبی ها از نوجوانان و جوانان ترسیدند که اگر اینها پیشرفت بیشتری بکنند تمام کنترل ایران را آنها به دست می گیرند . به همین خاطر انحصارگران مفتخور درباری، مذهبی های درباری، مذهبی های افراطی بی عقل و راکد ، مثل خمینی، ناسیونالیستهای کور افراطی و اربابان خارجی مفتخور شرق و غرب ، بخصوص انگلیس و اسرائیل از یک زمان به بعد جلوی پیشرفت بیشتر نوجوانان و جوانان را گرفتند و به شکلهای مختلف با زندان، شکنجه، بی کاری، بی برنامگی، محدودیت، سکس و ولنگ‌ و وازی‌ ، تبلیغات سطحی، تبلیغات مذهبی، تبلیغات بیش از حد بر علیه رژیم شاه، با دروغ و سرهمبندی و یا دفاع بی جا از شاه و او را سایه خدا بر روی زمین دانستن، با تبلیغات بیش از حد ضد غربی ذهن، روح، عقل و احساس نوجوانان و جوانان را شست و شوی مغزی دادند تا آن حدی که نوجوانان و جوانان چیزی برای رشد بیشتر خود از نظر ذهنی، روحی، عقلی و احساسی نداشتند و کم کم از علم و عقل سلیم و احساس سالم بریدند و تحت تاثیرات تبلیغات شوم ضد عقلگرایی و ضد غربگرایی خسته و منزوی و در انزوا کم کم راکد، متوهم، سست، تنبل و ضد عقل، ضد رژیم و ضد غرب بار آمدند و از عقل ضعیف و ناکارآمد خود خسته و فقط به شعارهای تو خالی، بخصوص بر علیه رژیم شاه و غرب دلخوش بودند و این همان چیزی بود که غربی ها و مذهبی ها می خواستند که عقل بی عقل، احساس بی احساس و پیشرفت بی پیشرفت و به آنها یاد دادند که شما مردم ایران همیشه وابسته و تو سری خور بوده اید و سرنوشتی بهتر از این ندارید. این همان چیزی بود که با ساختار مذهبی کهنه راکد هماهنگی داشت و نوجوانان و جوانان را در انزوا پیوند می داد به احساسکور مذهب هزار و چهارصد ساله، قدیمی ،کهنه و مظهر جهل و لجن متعفن که ای عزیز جون مشکل داری برو مسجد و حسینیه گریه کن و دعا بخوان تا مشکلاتت حل شود. مبادا سراغ عقل را بگیرید، عقل آدم را بی دین و کافر می کند. در آخر زمان رژیم شاه برای این نوجوانان و جوانان منجلابی بوجود آوردند و آن را گره زدند به منجلاب مذهبی که باعث شد آخوندها مثل کرم در این لجن متعفن مذهبی که در زمان شاه گرمش می کردند دوباره جان تازه بگیرند و بر گرده شما عزیزانم سوار شوند، یعنی انقلاب ۵۷ و برگشت به قرون وسطی.

پس بنابراین شما عزیزانم باید بدانید که در هر زمان و در هر شرایط هر کنش و واکنش و هر رخداد و هر واقعیت اجتماعی و محیط زیستی رهبری منحصر به فرد خود را می طلبد، یعنی به غیر از رهبری من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام که رشدیابنده و هم رهبری کننده خودمان و هم رشد دهنده و رهبری کننده شما هستیم ، بخش دیگر از‌ رهبری را به عهده خود شما موجودات زنده، بخصوص شما انسانها گذاشته ایم تا رهبری شوندگی و رهبری کنندگی خودتان را با اوضاع و احوال محیط اجتماعی و محیط زیست در هر زمان درست هماهنگ کنید. اگر از این رهبری درست استفاده نکردید که زمان شاه نکردید از توی آن مذهب کور افراطی و ناسیونالیست کور افراطی و کمونیسم کور افراطی بیرون می آید. به زبان دیگر عزیزان دلبند من هر چند همه یادگیری ها از کنش و واکنشها و رخدادها و واقعیات مختلف اجتماعی و محیط زیست به مرور زمان طی میلیونها سال در ژن شما نهادینه شده است. اما عزیزانم این یادگیری های ژنی به تنهایی کافی برای زندگی کردن در هر زمان نیستند. فرزندان دلبندم در هر زمان با رشد و تکامل من مادرتان و نیروی جاذبه ام تا حدودی وضعیت من کره زمین و نیروی جاذبه ام نسبت به قبل خودمان تغییر می کند و ما در هر زمان به روز تر می شویم و قانون فیزیک بر روی ما تعریف جدید تر خود را پیدا می کند.

این یعنی اینکه من زمین و نیروی جاذبه ام تا حدودی نسبت به وضعیت قبلی خودمان متکامل تر شده و هر زمان متکامل تر می شویم. شما فرزندان من هم که تابع من و نیروی جاذبه ام هستید همین سرنوشت را دارید. نطفه شما که در شکم مادر ریخته می شود از ابتدای نطفه خود در شکم مادر تغییرات ژنتیکی چند میلیون ساله را با خودتان همراه دارید. اما بعد از تولد در هر سنی که باشید باید یاد بگیرید که آنچه در ژن شما در این چند صد میلیون سال نهفته شده و آنچه در جنین در شکم مادر به شما به ارث رسیده تا مرحله تولد کافی است. شما باید بعد از تولد ادامه همان رشد و تکامل را طی کنید. بعد از تولد خودتان لازم است که همزمان با تغییرات مادرتان زمین و تحت تاثیر مادرتان زمین شما هم تغییر بکنید، یعنی لازم است که رهبری شوندگی و رهبری کنندگی خودتان را تکمیل تر کنید. باید عقل و احساس خودتان را در ارتباط با اجتماع و محیط زیست بکار برده و هماهنگ با آنها هم آنها را رشد بدهید و هم خودتان را در ارتباط با آنها رشد بدهید، یعنی در رابطه با محیط اجتماعی و محیط زیست به یادگیری های ذهنی، روحی، عقلی ، احساسی و جسمی خودتان درست بیفزایید تا اینها در رابطه با هم متضاد رشد نکنند و همدیگر را درست بسازند، یعنی به روز شدن همانند به روز شدن مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش، در نتیجه فرد و افراد در رابطه با هم و در رابطه با اجتماع و.

در رابطه با محیط زیست با هم رشد و تکامل دارند و کنش و واکنشها، رخدادها و واقعیات فردی و جمعی و محیط اجتماعی و محیط طبیعی(محیط زیست) را می سازند که هر کدام تنیدگی و پیچیدگی خاص خودشان را دارند. شناخت و یادگیری تمام این کنش و واکنشها، تمام این رخدادها و واقعیات و موضوعات اجتماعی و محیط زیست را علم می گویند و مسلط شدن به آنها و عمل کردن درست به آنها ضروری و از واجبات است. چه آنها را درست بکار گیریم و یا آنها را درست بکار نبندیم در ژن شما ثبت و ضبط می شوند و هم تا زنده هستید در مخیله شما فرزندانم باقی می مانند و نقش درست و یا مخرب خود را در ذهن، روح، عقل، احساس و جسم شما ، در زندگی فردی و جمعی، در اجتماع و در محیط زیست بازی می کنند. عزیزانم پس چه بهتر که از آنها درست استفاده کنید، یعنی سعی کنید بدانید که کجاها لازم است در برخورد با واقعیات و رخدادها و موضوعات اجتماعی و محیط زیست از عقل و کجاها لازم است از احساس و کجاها لازم است در اندازه های مختلف از هر دو استفاده کنید و سعی کنید در رابطه با هم و در رابطه با محیط اجتماعی و محیط زیست مدام این شناختها و تجارب عقلی و احساسی بین خودتان رد و بدل بشوند و اجازه بدهید که دیگران ، بخصوص بچه ها، نوجوانان و جوانان هم از این شناختها و تجارب عقلی و احساسی استفاده درست و بجا و به موقع بکنند، چون جامعه و محیط زیست وقتی رشدیابنده و سالم هستند که افراد هم در رابطه سالم و دوستانه با هم از هم خیلی چیزها یاد گرفته باشند و بتوانند به هم به موقع کمک و از شناختها و تجارب همدیگر استفاده کنند.

قانون فیزیک را دور نزنید!
پس بنابراین اولا فراموش نکنید که ما همگی تابع قانون فیزیک هستیم که بر جهان و منظومه شمسی و بر من مادرتان و شما حاکم و حکم می راند . دوم شما فرزندانم از چهارچوب قانون فیزیکی منظومه شمسی که زمین مادرتان و شما فرزندانم را رهبری می کند خارج نشوید تا در چهارچوب رهبری زمین مادرتان و نیروی جاذبه اش حساب شده باقی بمانید. سوم اگر رهبری عقلی و احساسی شما بی جا و ناروا در جامعه و محیط زیست بکار رفتند این یعنی شما از چهارچوب رهبری زمین و نیروی جاذبه اش و قانون فیزیک فرا تر رفته اید. این یعنی پشت کردن به قانون فیزیک ، پشت کردن به من مادرتان و نیروی جاذبه اش است. این یعنی سوء استفاده کردن و دخالت بی جا در اجتماع، در محیط زیست و در طبیعت کره زمین. این یعنی خراب کردن ذهن، روح، عقل، احساس و جسم خودتان تا مرز تضاد و دشمنی با هم. این یعنی جنون و بیماری های جسمی و روحی و ذهنی و نهایتا کشت و کشتار و جنگ و تجزیه کشور که محیط زیست شما است. قانون فیزیک منظومه شمسی و این موجودیت و رشد و تکامل و این رهبری مادرتان کره زمین و نیروی جاذبه اش چگونه شکل گرفته اند؟ خود بحث مفصل فیزیکی دارند و در این بحث وارد آن نمی شوم.

تاب و توان طبیعت موجودات زنده، بخصوص انسان:
فرزندانم طبیعت موجودات زنده ، بخصوص انسان طوری ساخته شده که تا من زمین زنده هستم و اجازه می دهم موجودات زنده و انسانها هم بر روی زمین بوجود می آیند و به زندگی و حیات خود ادامه می دهند و کسی نمی تواند عناصر و موجودات جاندار گیاهی و جانوری، بخصوص انسان و انسانیت را بطور کامل از بین ببرد. کسی نمی تواند از فیل بخواهد موش شود و یا بر عکس و یا از درخت سیب توقع میوه گلابی و یا هلو داشته باشد و یا برعکس. اینها را ما مادرتان کره زمین و نیروی جاذبه اش و قانون فیزیک برای موجودات زنده جانوری و گیاهی تعیین می کنیم و نه هیتلر، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ کس دیگر. دوما رهبری مادرتان کره زمین و نیروی جاذبه اش بر روی انسان و بر روی طبیعت انسان و بر روی موجودات زنده، حتی با کشتار زیاد مردم هم از بین نمی روند، در نتیجه هیتلر و جمهوری اسلامی در جنگ و تضاد با مردم و در جنگ و تضاد با محیط زیست قرار گرفته اند، یعنی جنگ و تضاد هیتلر وجمهوری اسلامی با طبیعت من مادرتان زمین . این هیتلر و جمهوری اسلامی بودند و هستند که در این جنگها‌ و نبردها نابود می شوند و نه فرزندان من در ایران و نه فرزندان من در منطقه خاور میانه و نه فرزندان من در جهان. سوم طبق قانون فیزیک مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش رشدیابنده و مدام تغییر می کنند. این تغییرات حساب شده روی چگونگی رهبری من زمین و رهبری نیروی جاذبه ام هم تاثیر دارد، در نتیجه شما هم که فرزندان من و تابع من هستید متناسب با زمان و متناسب با تغییرات محیط اجتماعی و محیط زیست و متناسب با تغییرات مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش نیز تغییر می کنید و در هر زمان متکامل تر و رشدیابنده تر می شوید‌، یعنی طبق قانون فیزیک بر روی کره زمین شما عزیزان از نظر عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی رشد کرده و نسل به نسل تغییر می کنید و مدام متناسب با طبیعت من مادرتان به روز می شوید. به همین نسبت در هر زمان نسلهای جدیدی به دنیا می آیند که با نسلهای قدیمی تر از خود از نظر ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی با هم فرق دارند و متکامل تر هستند.

این تغییرات و به روز شدنها در ژن متغیر شما برای نسلهای بعدی ذخیره می شوند. چهارم این یعنی نوگرایی و مخالفت با هر چیز خیلی کهنه، مثل مذهب کور و ناسیونالیست کور و یا کمونیست کور و نهایت نابودی هر چیز خیلی کهنه توسط نو آوری فراهم می شود. پنجم تا زمانی که من زمین و نیروی جاذبه ام به شما اجازه دادیم شما به دنیا می آیید و رشد می کنید. شما فرزندان گیاهی و جانوری من بدانید و آگاه باشید ریز و درشت شما پس از چند دقیقه، چند ساعت، چند روز، چند ماه و یا چند سال پیر شده و خواهید مُرد. اما این مُردن به معنی انقراض شما نیست، چون اگر کسی مُرد، به فرمان و تحت رهبری من مادرتان کس و کسان دیگری از خود این شخص و یا از کسان دیگری به دنیا می آیند که رشد جدیدتری دارند، پس بنابراین این مُردن نه فقط انقراض نیست، بلکه موجود بعدی که به دنیا می آید رشدیابنده تر و متکامل تر از موجود قبلی است و دنیا را بهتر می فهمد و بهتر تعریف می کند و با آن بیشتر هماهنگ می شوند ، در نتیجه چه هیتلر و جمهوری اسلامی بخواهند و چه نخواهند. هیتلر و جمهوری اسلامی با کشت و کشتار نمی توانند انقراض نسلی را بوجود آورند. در جنگ آنها با طبیعت من این خود هیتلر و جمهوری اسلامی هستند که نابود می شوند. انقراض یعنی پایان تکامل گونه ها و رسته های گیاهی و یا حیوانی می باشد. انقراض نسل یا گونه یا رسته موجودات زنده از جمله شما انسانها را ما به موقعش‌ اعلام می کنیم و نه جمهوری اسلامی و نه هیتلر و نه هیچ فرد و دیکتاتور دیگر و نه اربابان خارجی. تا آن موقع راه طولانی داریم. هیچ کس قادر نیست که برای من زمین و نیروی جاذبه ام و قانون فیزیک و موجودات زنده بر روی زمین تعیین تکلیف کند. این یعنی در افتادن آنها با من زمین نابودی خودشان را ورق زده و ورق می زنند. بگذارید که برای آگاهی شما فرزندانم ویروس کرونا را برای تان مثال بزنم.

مادرمان زمین و ویروس کرونا:
فرزندان دلبندم این ویروس کرونا و ساختار آن جزئی از طبیعت من کره زمین بود و هست که وقتی دستکاری و خرابش کردند. فرقی نمی کند که در آزمایشگاه و لوله آزمایش خرابش کرده باشید و یا این ویروس کرونا در بدن یک حیوان و یا خفاش رشد کرده باشد، در هر صورت ساختار این ویروس دستکاری شده است. این یعنی دخالت بی جا در قانون فیزیک و دخالت بی جا در قانون من مادرتان و نیروی جاذبه ام بر روی ساختار این ویروس کرونا. دیدید که با دستکاری و خرابکاری بر روی این ویروس، این ویروس کرونا با تمام کوچک بودنش یک دیکتاتور بزرگی از آب در آمد. از طرفی دیگر بی دقتی شما فرزندانم در سراسر جهان و رعایت نکردن بهداشت توسط شما انسانها و نزدن ماسک توسط شما و فاصله ها را از همدیگر رعایت نکردن ، همه اینها به این ویروس دستکاری شده کمک کردند که این ویروس کرونا بتواند هم رشد و هم تکثیر و هم پیشرفت کند و سُویه های جدید بوجود آیند که جهش تکاملی جدیدی از خودشان بروز و از خودشان از نو سُویه جدیدی تولید می کردند و هنوز تولید می کنند. به همین راحتی این ویروس برای دوام و پایداری و تکثیر خودش چند میلیون آدم را کشت و اقتصاد جهانی را فلج و نیمه فلج کرد و هنوز هم دست بردار نیست. این اشتباه شما انسانها بود که طبیعت من و نیروی جاذبه ام را بر روی ساختار ویروس کرونا بی حساب و کتاب دستکاری و خراب کردید. اما با وجود این اشتباه و خرابکاری شما انسانها بر روی ویروس کرونا باز دوباره شما سراغ من مادرتان زمین را گرفتید و از من مادرتان راه چاره خواستید. من در حق شما کوتاهی نکردم و با علمی که در طبیعت من نهفته بود و طی چندین قرن به شما آن را انتقال داده و آموخته بودم شما را راهنمایی کردم. من به شما گفتم که از این علم پزشکی و علم شیمی و علم فیزیک که در طبیعت من است و من به شما یاد داده ام و همچنین از خواص مختلف عناصر ترکیبی که من مادرتان به این عناصر ترکیبی داده و بخشیده ام استفاده درست بکنید و با آزمایش و خطا در آزمایشگاه فیزیک، شیمی و پزشکی در جهت مبارزه بر علیه این دیکتاتور ویروس کرونا واکسن بسازید. به برکت رهبری شوندگی و رهبری کنندگی که من مادرتان به شما داده ام، شما توانستید واکسن اکتشافی و اختراعی را بسازید و تا حدود زیادی این ویروس را کنترل و مهار کردید و تا حدودی اشتباه هایتان بر روی این ویروس کرونا را جبران و بر طرف کردید. با وجود این چندین میلیون نفر را ویروس کرونا کشت و هنوز می کشد. فقط به خاطر بی توجهی شما بر روی این ویروس کوچک خیلی خطرناک و دستکاری غیر قانونی و غیر مجاز بر روی ساختار این ویروس . مثال دیگر برای شما عزیزانم، بخصوص شما فرزندان ایرانیم بزنم. جمهوری اسلامی متعفن خودش به تمام معنی یک شیطان و یک جن و ویروس کرونای مذهبی است که مردم را در خیابان، در زندان و در ملاء عام اعدام می کند. مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان از دست آن در امان نیستند.

این جمهوری اسلامی نه فقط هیچ علمی را فرا نگرفته بود ، نه فقط نتوانست واکسن بسازد، بلکه به خاطر عقده ها و کمبود های شیطان صفتانه‌، جن صفتانه‌ و ویروس صفتانه‌ هزار و چهارصد ساله اش در تضاد و دشمنی با هر چیز نو و سالم و درست بوده و هست. این ویروس مذهبی آخوندیسم هزاران نفر را کشت و سپس رفت به چین. اربابان چینی هم که خودشان بانی ویروس کرونا بودند به جمهوری اسلامی لبیک گفتند. جمهوری اسلامی با ویروس کرونای چینی به ایران برگشت و هم خودش و هم ویروس چینی به جان ملت ایران و مردم منطقه افتادند تا این ویروس چینی در کشتن مردم به جمهوری اسلامی کمک کند. جمهوری اسلامی ویروسی اجتماعی مذهبی است که هزار و چهارصد سال در ساختار اجتماعی رشدیابنده اش نا درست و بی جا دست برده اند و بافت اجتماعی آن را در تضاد با خودش و در تضاد با جامعه و در تضاد با محیط زیست و در تضاد با جهان رشد داده اند. به مرور آن را از روی نادانی و بی عقلی و بی احساسی و بی عاطفگی و بی سوادی و کمبود علم در هر زمان، بخصوص در زمان قدیم اصلاح نکردند و طی قرنها از آن ویروس خطرناک اجتماعی ساخته اند و انداختند به جان ملتهای فقیر بی سواد و آن جامعه ها را به لجن مذهبی افراطی کشاندند و نابود کرده اند. درجه علمی مذهبی ها و بخصوص آخوندها تا آن حدی است که تنها چیزی را که اختراع و کشف کردند و ریشه در خودشان داشت، شیطان صفتی و جن صفتی بود. کشف امروزی آنها باز هم در درون خودشان ویروس کرونا صفتی می باشد و از این بابت خیلی کیف می کنند و افتخار می کنند تا حدی که خامنه ای شیفته ویروس کرونا از واکسن خارجی ضد ویروس خشمگین و آن را تحریم کرد. از نظر آنها امروزه علم پیشرف کرده نمی شود که آخوندها پیشرفت نداشته باشند. آنها زور زدند و ویروس را در وجود خود پیدا کردند. کشف جدید آنها. اما چرا تا این حد شیفته ویروس کرونا شدند و رفتند آن را از چین آوردند؟ به خاطر کمبودها و عقده های نه فقط هزار و چهارصد ساله، بلکه کمبود ها و عقده های چند هزار ساله، چون ارث مذاهب قبل از خودشان به اینها رسیده، با این ویروس بهتر می کشند چرا دوستش نداشته باشند. البته باز تکرار می کنم که بنده مخالفتی با هیچ مذهبی ندارم اگر افراطگرایی را کنار بگذارند. آنها باید یاد بگیرند که ما امروز در دنیای جدید زنده رشدیابنده و فعال زندگی می کنیم.

این مقاله بخشی از کتابی می باشد که اینجانب در آلمان منتشر کرده ام. از همه نظر از نظر حقوقی محفوظ است.
پاینده ایران عزیز

اکبر دهقانی ناژوانی
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 240275] [تاريخ انتشار: يازدهم دی ۱۴۰۰ برابر با يکم ژانويه ۲۰۲۲] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی ۱۴۰۰ برابر با چهارم ژانويه ۲۰۲۲ ، 12:34:19 توسط no name
منکه حوصله خواندن همه را نداشتم!!آیا از انجیل جدید " کتاب مقدس - مژده به عصر جدید! برداشته شده؟؟ از کجا میدانی که این ویروس چینی و از چین آمده؟؟ان ویروس جزوی از کره زمین نبوده بلکه سالها رویش تحقیق کرده و درست کردند و این آزمایش کوچکی است برای آزمایش های بزرگ دیگر. جنگهای آینده دیگر جنگ تن به تن نخواهد بود بلکه جنگ سایبری , ویروسی,اقتصادی خواهد بود که دیگر با توپ و تانک و کلاشینکف نمیشود ازش دفاع کرد.راستی مادرمان زمین هم به گریه افتاده اگه بزودی بفکرش نباشند همه را از بین خواهد برد.آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی