شكارچي خرس لرستان به 3سال حبس محكوم شد

ایلنا: شكارچياني كه تراژدي غم‌بارمنطقه سفيدكوه خرم آباد را رغم زده بودند به پرداخت جريمه نقدي هرنفر 300هزارتومان و سه سال حبس براي متهم رديف اول به و 8ماه حبس براي متهم رديف دوم محكوم شده‌اند، اين را مديركل حفاظت محيط زيست استان لرستان مي گويد اما درعين حال او معتقد است حتي اگراين افراد را اعدام هم كنيم هنرنكرده‌ايم چون زماني در زمينه حفاظت ازحيات‌وحش موفق هستيم كه ذهنيت اين افراد را عوض كنيم.

محمدحسين بازگيرمديركل حفاظت محيط زيست استان لرستان درمورد ميزان مجازات شكارچيان ماده خرس وتوله‌اش به خبرنگارايلنا گفت:علاوه برجرائم زيست محيطي كه مصوب شوراي عالي حفاظت است، مجارات‌هاي ديگري هم توسط مقام قضايي براي اين متخلفان در نظرگرفته شده است.
او ادامه داد: درحال حاضرجريمه شكارهرخرس قهوه‌اي 720هزارتومان است، كه علاوه براين جريمه، شكارچيان متخلف به پرداخت جريمه نقدي هرنفر 300 هزارتومان و سه سال حبس براي متهم رديف اول به و 8ماه حبس براي متهم رديف دوم محكوم شده‌اند،البته اين حكم هنوزقطعي نشده است و امكان تغييرآن وجود دارد.

بازگير درپاسخ به اينكه آيا مجازات‌هاي در نظرگرفته شده بازدارنده است، گفت:حتي اگراين افراد را اعدام هم كنيم هنرنكرده‌ايم چون زماني در زمينه حفاظت ازحيات‌وحش موفق هستيم كه ذهنيت اين افراد را عوض كنيم.
او ادامه داد:اگربتوانيم ارزش‌هاي فكري و اخلاقي اينگونه افراد را عوض كنيم و سامان ببخشيم، آن زمان اقدامات ما ‌تاثيرگذار است، زيرا همانگونه كه اكنون درزمينه مقررات راهنمايي ورانندگي و حفظ ارزش‌هاي اخلاقي فرهنگ‌سازي مي‌شود بايستي براي احساس مسئوليت درمورد طبيعت هم آموزش  و فرهنگ‌سازي انجام شود.

[کد مطلب: 24755] [تاريخ انتشار: يکم آذر ۱۳۸۹ برابر با بيست و دوم نوامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان