رهبرتراشی، راه رهائی از شر جمهوری اسلامی نيست!اعلاميه شش سازمان سياسی جمهوری خواه پيرامون سخنرانی آقای رضا پهلوی
پروژه رهبرتراشی، راه رهائی مردم از شر جمهوری اسلامی نيست!‏

کشور ما در شرايط فوق العاده دشواری به سر می برد. پيامدهای سياست ها و کارکردهای مخرب جمهوری ‏اسلامی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی، ايران را با بحران های ‏دامنه  داری روبرو کرده است. جمهوری اسلامی نه قادر به حل بحران های متعدد و اداره کشور است و نه به تغيير ‏تن می دهد. مديريت ناکارآمد حکومت، فساد ساختاری، تورم لجام گسيخته و تحريم های اقتصادی..... زندگی ‏اکثريت مردم کشور ما را به فلاکت کشانده است. گروه های گسترده ای از مردم از اين وضعيت به ستوه آمده و عليه ‏حکومت به اعتراض برخاسته اند. جنبش های مطالباتی و خيزش های خيابانی صحنه سياسی کشور را دگرگون و ‏زمينه های تحولات اجتماعی و سياسی را فراهم می سازند. در هفته های گذشته، اعتراضات مردم عليه گرانی ‏و بدنبال آن تظاهرات خيابانی مردم در آبادان و تعدادی از شهرها و دادن شعار عليه خامنه ای، روحانيت و سپاه، ‏وضعيت جديدی را شکل داده است. ‏

اين وضعيت شرايط مساعدی را برای همکاری ها در صفوف اپوزيسيون فراهم آورده است. در اين ميان آقای رضا ‏پهلوی در دو نوبت به صحنه آمده و در نوبت اول خود را به عنوان “صدای اعتراض مردم” قلمداد نموده و تلاش کرده ‏اعتراضات مردمی را به سود خود مصادره کند. ايشان در نوبت دوم در قامت رهير و با رویکرد پوپولیستی فرمان ‏بسيج داده است. در اين نوبت چهار کانال تلويزيونی در خارج از کشور برنامه های عادی خود را قطع کرده و ‏سخنرانی آقای رضا پهلوی را پوشش دادند. در روزهای بعد هم در بخش اخبار و برخی برنامه ها بطور کم  سابقه ای ‏به اين موضوع پرداختند.

برخلاف آنچه آقای رضا پهلوی گفت که نمی خواهد رهبر بشود، او در اين سخنرانی در جايگاه يک رهبر اقتدارگرا و ‏پوپوليست قرار گرفت، گروه های مختلف جامعه را مورد خطاب قرار داد، اپوزيسيون را حذف کرد و کوشيد “فرمان ‏هدايت اعتراضات” را به دست گيرد.

پوشش زنده و همزمان چند کانال تلويزيونی و تلاش او برای قرار گرفتن در قامت رهبر، نشان دهنده اين است که ‏محافل قدرتمندی در خارج از کشور با بهره گيری از امکانات رسانه ای، می خواهند در شرايط بحرانی کشور آلترناتيو ‏دلخواه خود را بسازند و آقای رضا پهلوی را به عنوان رهبر آن معرفی کنند. دستمايه آن ها شعار گروه هائی از مردم ‏در اعتراضات است که در حاشيه شعارهای مردم عليه حکومت و در راس آن علی خامنه ای، شعار “رضا شاه ‏روحت شاد” سر می دهند و سلطنت طلبان در خارج از کشور با ياری تعدادی از رسانه ها آن را به عنوان شعار ‏اصلی مردم جا می زنند و بگونه ای تصويرسازی می کنند که گويا مردم خواهان بازگشت سلطنت هستند و به آقای ‏رضا پهلوی به عنوان ناجی رهائی کشور از شر جمهوری اسلامی می نگرند. در اعتراضات کارگران، معلمان و ‏بازنشستگان و اعتراضات مردم اصفهان و خوزستان، شعاری به نفع سلطنت و رضاشاه شنيده نشد. مردم عمدتا ‏خواست های خود را مطرح می کنند و خشم خود را از بی لیاقتی مسئولین حکومتی نشان می دهند. در برخی از ‏اعتراضات از جمله در اعتراضات دانشجويان بعد از شليک موشک به هواپيمای مسافربری، شعارهائی عليه ‏سلطه شاه و شیخ سر داده شد.‏

آقای رضا پهلوی سال ها است که مدعی دفاع از دموکراسی است اما حرف‌های مبهم و تعارض بین عمل و سخن و ‏بویژه عملکرد حامیان و نزدیکان او، ادعایش را با تردید مواجه ساخته است. او در سخنرانی اخير خود اپوزيسيون را ‏کنار گذاشت و خود را تنها پشتیبان مبارزات مردم قلمداد کرد. پدر ایشان نيروهای اپوزيسيون را چنان سرکوب کرد ‏که در سال ۵۷ هیچ نیروی سیاسی قدرتمندی وجود نداشت که توان مقابله با روحانیون تشنه قدرت را داشته ‏باشد. آقای رضا پهلوی در دو برامد اخير نشان داد که قصد بازگشت به حکومتی اقتدارگرا از نوع گذشته را دارد. در ‏حالی که دموکراسی با نفی اپوزيسيون هم خوانی ندارد. وجه مشخصه دموکراسی وجود جامعه مدنی قدرتمند و ‏احزاب سياسی است.

اين حق آقای رضا پهلوی است که خود را رهبر حاميان سلطنت اعلام کند. ولی اين حق او نيست که با نفی ‏اپوزيسيون و بهره گيری از رانت رسانه ها، مدعی رهبری مردم در اعتراضات و در گذار از جمهوری اسلامی شود و ‏کاريکاتوری از رهبری خمينی را تکرار کند. جامعه ايران تفاوت کيفی با سال ۵۷ دارد. جامعه متکثر ايران، پذيرای ‏چنين پروژه ای نيست.

ما ۶ سازمان سياسی جمهوری خواه، ضمن اينکه جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و ‏عدالت در ایران و مسبب شرايط اسف بار فعلی می دانیم، مخالفت خود را با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام ‏سیاسی آینده ایران ابراز می کنيم و معتقديم پروژه رهبرتراشی، رويکرد تماميت خواهی مبتنی بر مناسبات جامعه ‏توده ای، تخريب جريان های جمهوری خواه دموکرات و فعالين سياسی در داخل و خارج کشور توسط سلطنت طلبان ‏و اشاعه فرهنگ انحصارطلبی، به استقرار دموکراسی در کشور نمی انجامد. به باور ما در پرتو گفتگو و تعامل ‏طيف های مختلف نيروهای سياسی و همکاری و ائتلاف طيف های همگرا و در نهايت توافق بر سر پرنسيپ های ‏دموکراتيک و الزامات گذار از جمهوری اسلامی است که دستيابی به دموکراسی امکان پذير می شود. ‏

هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبهه ملی‌ایران ـ اروپا (سامان ششم)‏
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏
حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

‏۹ خرداد ۱۴۰۱ (۹ ژوئن ۲۰۲۲) ‏ 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 248249] [تاريخ انتشار: بيستم خرداد ۱۴۰۱ برابر با دهم ژوئن ۲۰۲۲] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان