شورشها و جنبش های درون فردی و درون جمعی در جامعه / 3

بخش دوم
گرایشهای شورشی و جنبشی از مشروطه تا رضا شاه / بخش دوم (peykeiran.com)
بخش اول 
شورشها و جنبش های درون فردی و درون جمعی در جامعه (peykeiran.com)

بخش سوم:
از سال ۱۳۲۰ به بعد انگلیس و روسیه رضا شاه را تبعید کردند و هر دو کشور نیروهای نظامی خودشان را وارد ایران کردند، چون از همدیگر می ترسیدند که طرف مقابل نیز کشور ایران را به تصرف خود در آورد. از طرفی دیگر از یک انقلاب جدید شبیه  انقلاب مشروطه می ترسیدند. به همین خاطر فورا پسر رضا شاه، محمد رضا را به تخت نشاندند، چون جوان بود و تجربه نداشت و مجبور بود که از انگلیس و روسیه برای اداره کشور و همچنین برای برخورد با افراد مختلف خط بگیرد. از طریق پادشاه جوان اربابان خارجی بیشتر می توانستند که بر او ، رژیمش و مردم ایران اعمال نفوز بکنند. اما از آنجایی که اوضاع جامعه خراب بود و مذهبی های افراطی، ناسیونالیستهای افراطی، اقوام افراطی همه در ذهن ، روح، عقل، احساس گرفتار گرایشهای شورشی مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی کهنه چندین قرن بودند. این گرایشهای شورشی چندگانه طی چندین قرن بدون هیچ نوع تغییر سازنده ذهن، روح، عقل، احساس و جسم مردم ایران را گرفتار و خراب و فرسوده کرده بودند. این افراد از گرایشهای جنبشی، مثل انعطاف پذیری، خرد، عقلگرایی، انتقادپذیری، تعامل، منطق، حقوق شهروندی و نظم کمتر برخوردار بودند. به عبارت دیگر در ذهن، روح، عقل و احساس آنها تعادلی بین گرایشهای شورشی و گرایشهای جنبشی آنها وجود نداشت و گرایشهای جنبشی ضعیف و زیر سلطه گرایشهای شورشی و گرایشهای شورشی در ذهن و روح افراد خداگونه بیداد می کردند. ظاهراً این بازار آشفته در ایران کم بود! کمونیستهای افراطی هم به آن اضافه شد، مثل حزب دموکرات و حزب توده که اینها هم شورشی برخورد می کردند. اما تا حدودی گرایشهای جنبشی هم داشتند. علت آن این بود که چپی ها مثل مذهبیون و ناسیونالیستها  و اقوام مختلف خیلی قدیمی، کهنه، متوهم، درجازده  و افراطی نبودند. اما از آنجایی که چپی های ایران با مذهبی های افراطی و ناسیونالیستهای افراطی و اقوام افراطی در ایران همنشین شدند کهنه گرایی چپی ها در برخورد با کهنه گرایی آنها زود تر رشد افراطی پیدا کرد،(کمال همنشین در من اثر کرد). بخصوص که چپی های ایران از جامعه کمونیستی خبر نداشتند و گرایشهای کمونیستی آنها ذهنگرایانه و کمتر عقلگرایانه بود. دوم تعداد چپی ها در ایران کم بود و گرایشهای شورشی چپی افراطی خودشان و در برابر گرایشهای شورشی مذهبی افراطی ، گرایشهای شورشی ناسیونالیست افراطی، گرایشهای شورشی قومگرایی افراطی در جامعه ایران رنگ می باخت و در تضاد و جنگ با آنها چندان وزنه ای به حساب نمی آمد و  کم کم ضعیف و به مرور می رفت زیر سلطه همه گرایشهای شورشی افراطی مذهبی ها، ناسیونالیستها و اقوام مختلف که اصلا چپی ها را قبول نداشتند. عوامل خارجی، مثل انگلیس و روسیه چندین قرن در چنین ساختار شورشی نقش داشتند و همین وضعیت را برای مردم ایران می خواستند.
 
تشکیل جبهه ملی:  
 
اما در اوایل حکومت محمد رضا شاه جوان، یعنی از سال ۱۳۲۰ به بعد برای اینکه تا حدودی از بحران‌های این بازار آشفته بکاهند و جلوی یک شورش و انقلاب دیگری را بگیرند احتیاج به کسی داشتند که شناخت و تجربه داشته باشد و بین مردم و افراد سیاسی شناخته و معتبر باشد. در بخش دوم
 
«بخش دوم » گفته شد که دکتر محمد مصدق از زندان آزاد شد. برای جلوگیری از یک انقلاب نیم بند که می توانست همراه با خونریزی و قحطی جدیدی باشد، شادروان دکتر محمد مصدق مجبور شد افرادی را کنار هم بیاورد که همه در اندازه های مختلف گرایشهای شورشی داشتند و گرایشهای جنبشی در ذهن و روح آنها ضعیف و زیر سلطه گرایشهای شورشی آنها بود. از این اتحاد نیم بند جبهه ملی پر فراز و نشیب بیرون آمد. این افراد نقطه ضعفهای و نقطه قوتهای همدیگر را می شناختند و می دانستند که از پس هم بر نمی آیند، چون همه گرایشهای شورشی قوی و گرایشهای جنبشی ضعیف داشتند و در تضاد و دشمن تراشی، رشد شورشی در ذهن و روح خودشان را بر علیه هم تکمیل می کردند.افراد این جبهه ملی از همان اول هر کدام ساز خود را می زدند و با چنین ساختار ذهنی و روحی حتی تا مرز جنگ و دشمنی پیش می رفتند. ریشه این اختلافات و عدم هماهنگی آنها با هم از جامعه مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی کهنه و منزوی چند قرنه ایران سر چشمه می گرفت.
 
دکتر مصدق رهبر و جلودار جبهه ملی:
 
اما چرا دکتر مصدق را جلو انداختند، چون می دیدند که دکتر مصدق در آن واحد که گرایشهای شورشی دارد در آن واحد هم گرایشهای جنبشی دارد. به همین خاطر نسبت به خودشان انعطاف پذیرتر، منطقی تر، جدی تر و بیشتر نظم سرش می شد و خوب و بد را بهتر از آنها درک می کرد. همه این خصلت‌های دکتر مصدق کمک می کرد که اولا جلوی یک انقلاب شورشی همراه با کشتار و قحطی بالا گرفته شود. دوم دکتر مصدق گرایشهای شورشی افراد جبهه ملی و تشکلهای مذهبی و غیره را تا حدودی ترمز می زد تا آنها با گرایشهای شورشی در برخورد با هم و در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست تا حدودی ملاحظه کنند . اما تضاد شورشی کهنه و بر ذهن و روح آنها خدایی می کرد و اجازه نمی داد به آنها تحت تاثیر دکتر مصدق کمی نسبت به هم انعطاف پذیر، تعامل پذیر و منطقی بار بیایند و گرایشهای جنبشی در ذهن و روح آنها تقویت شود. همه چیز را ظاهری رعایت می کردند. دل آنها فقط به این خوش بود که لااقل مصدق را دارند که تا حدودی از گندکاری و اختلافات آنها بکاهد. از طرفی دیگر مصدق به آنها کمک می کرد که تا آنها به عنوان جبهه ملی جاپای خود را در سیاست و در کنترل مملکت و اقتصاد کشور محکم کنند. اما به خاطر خصلت و گرایشهای شورشی آنها، اکثر این افراد فقط به فکر این بودند که پس از گرفتن پستهای مختلف با سرمایه داران و درباریان بخور و بپاشی داشته باشند و در حکومت شاه شریک باشند. مملکت توانست بهتر شود چه بهتر. مملکت بهتر نشد ما و سرمایه داران جاپای خودمان را در حکومت، دولت و مجلس محکم کرده ایم. اگر مصدق هم با ما کنار آمد و شریک دزد و رفیق قافله شد چه بهتر، نشد ما قدرتمند و دیگر به او احتیاج نداریم و کنارش می گذاریم، البته بعضی از افراد جبهه ملی اینطور فکر نمی کردند. اما تعداد آنها کم و حرف چندانی برای گفتن نداشتند. اقوام و مذهبیها و ناسیونالیستهای‌ افراطی دیگر با گرایشهای شورشی دست کمی از جبهه ملی نداشتند و آنها هم به شکلهای مختلف آشکارا و پنهان در سیاست دست داشتند و فقط به قدرت و بچاپ بچاپ فکر می کردند. با چنین ساختار روحی و با چنین ذهنیتها‌ همه این افراد خود را خوب می شناختند و می دانستند که قرار نیست که با گرایشهای شورشی مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی چیز درستی از آنها در مجلس و دولت بیرون بیاید. در اوایل تا حدودی حرف مصدق خریدار داشت. اما با محکم کردن جاپای خودشان در دولت و مجلس کم کم ملاحظه، انعطاف پذیری، انتقاد پذیری را کنار گذاشتند، بی تجربگی و بی عقلی در گفتار ، رفتار و عادتهای آنها موج می زد. منطق بی منطق. گرایشهای شورشی در ذهن و روح این افراد در همه جا خداگونه افراطی حرف اول و آخر را می زدند، یعنی مرغ فقط یک پا دارد. این یعنی انحصارگرایی. همه برای هم می زدند و دروغی نبود که برای خراب کردن همدیگر نگویند. تمام این رفتار ها برای دکتر مصدق غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل بود. همه این خرابکاری ها عمداً پای مصدق نوشته می شد، چون او رهبری را به عهده داشت. دکتر مصدق تنها بود و تنها تر هم می شد. افراد انگشت شماری با مصدق بودند که بعضی از آنها هم جاسوس بودند و افراد وفادار کمتر می شدند و مصدق دیگر به درد خیلی ها نمی خورد، چون همه در اندازه های مختلف از نردبان مصدقی بالا رفته و برای خود پست و مقامی پیدا کرده بودند. بطور کلی گرایشهای شورشی خداگونه رشد کرده و بر اشتباهات و خرابی های همه افزوده بود، از جمله اشتباهات محمد رضا شاه جوان و رژیمش‌ و اشتباهات خود مردم و مذهبی ها، اشتباهات جبهه ملی و چپی ها . دیگر گرایشهای جنبشی دکتر مصدق و یارانش دیگر کار ساز نبودند و خود مصدق مجبور می شد بیشتر شورشی برخورد کند، یعنی همه به عناوین مختلف به هم گیر می دادند و اشتباهات گرایشهای شورشی خود را در تضاد با هم رشد می دادند. این اواخر گرایشهای  شورشی فردی و جمعی افراد مختلف بر گرایشهای جنبشی فردی و جمعی آنها، یعنی انعطاف پذیری، انتقادپذیری، تعامل، قانونمداری و منطق غلبه داشت، حتی خود دکتر مصدق. گرایشهای شورشی مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی افراطی مثل خدای مطلقگرا بر ذهن، روح ، عقل، احساس و جسم آنها خدایی می کردند و همه افراد را به چالش می کشیدند.
 
اشتباهات دکتر مصدق:
 
۱- جبهه ملی و تشکلهای دیگر جریاناتی نبودند که از قبل روی آن کار شده و به مرور همدیگر را اصلاح کرده باشند، پس بنابراین جبهه ملی و دیگران هزار و یک عیب و ایراد داشتند و خرابی به بار می آوردند. ۲- عیب و ایرادات آنها ریشه چند قرنه مذهبی و ناسیونالیستی افراطی داشت. باید دکتر مصدق از  آنها شناخت بیشتری می داشت.۳- برای بر طرف کردن کمبود ها و خرابیهای خدای شورشی در ذهن و روح خود و برای راضی نگه داشتن این خدا، تمام عیب و ایراد های خود و خدای شورشی خود را به پای دکتر مصدق می نوشتند، چون او رهبر چنین جریاناتی شده بود. خودشان را بدون عیب و این مصدق بود که گناه کار و می بایستی بین عام و خاص بی اعتبار می شد و وجهه خودشان بین مردم از بین نمی رفت. این ظلمی بود در حق مصدق و یارانش و در حق مردم. ۴-مصدق در بین سال‌۱۳۳۰ تا اواخر ۱۳۳۱ می بایستی استعفاء می داد  و آنها را در مجلس و دولت به حال خود رها می کرد تا برای آنها روشن شود که با این گرایشهای شورشی برخورد کردن خود چند مردِ حلاجند، در نتیجه یا می توانستند در رابطه با هم کمی انعطاف پذیر و انتقادپذیر و تعامل پذیر شوند و یا به این درک می رسیدند که بیشتر از این نمی شود ادامه داد و یکی پس از دیگری استعفاء می دادند و مجلس زود تر منحل و دولت هم رهبر  نداشت و حداقل کار به کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ نمی کشید.  ۵- اگر شادروان دکتر  مصدق استعفاء می داد اعتبار او هم بین افراد سیاسی و بین مردم حفظ می شد و همه می فهمیدند که این مصدق نیست که تقصیر کار است و دیگران برای منافع شخصی هر جنایتی می‌کنند و به گردن مصدق و یاران صدیقش می اندازند، پس بنابراین قاطی شدن بیش از حد مصدق با جبهه ملی اشتباه بود . ۶- با فاصله گرفتن از حکومت و جبهه ملی مصدق و یارانش در اپوزیسیون فعال تر می شدند و با گروه ها، احزاب و مردم تماس بیشتر و این به نفع مصدق و یارانش بود و او و یارانش برای مردم اعتبار بیشتری پیدا می کردند . ۷- مشکل مصدق با حزب توده در رابطه با مسائل کشور و کودتا بود. در حزب توده دو دستگی وجود داشت. بعضی از آنها منتظر دستور از ارباب بزرگ روسیه بودند و بعضی از اعضای حزب هم بر روی این قضیه کودتا و چیزهای دیگر با خود مصدق مسئله داشتند، چون مصدق به راحتی با آنها کنار نمی آمد. این عیب هم از مصدق و هم از حزب توده بود. ۸- از طرفی دیگر اگر مصدق کنار رفته بود درگیری او نه فقط با مجلس و دولت کم می شد، بلکه درگیری او نیز با محمد رضا شاه هم کمتر می شد،حتی اگر یک ماه مانده به کودتا هم دکتر مصدق کنار می رفت دست انگلیس، روسیه، آمریکا، مذهبیون افراطی، بعضی از افراد افراطی جبهه ملی، سرمایه داران انحصارگرا و دست خود محمد رضا شاه را در حنا می گذاشت تا نتوانند زمینه کودتای ۲۸ مرداد را بر علیه مصدق فراهم کنند. ۹- اگر چنین می شد بدجوری انگلیس و روسیه تو دهنی می خوردند و مجبور می شدند که با اوضاع ایران بهتر کنار بیایند و آمریکا هم بهتر با ایران کنار می آمد، چون اولا کودتایی نمی توانست در کار باشد و دوما کشتاری بوجود نمی آمد و وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران تا حدودی از حالت شورشی خارج و تا حدودی بیشتر گرایشهای جنبشی در ذهن، روح، عقل و احساس مردم شکل می گرفت. همه اینها کمک می کرد که  اوضاع عادی تر و با ثبات تر و دوباره دکتر مصدق با وضعیت بهتر در سیاست از نو فعال می شد. این چیزی بود که انگلیس و روسیه خواهان آن نبودند و نمی خواستند که مردم ایران از گرایشهای شورشی خارج و سر و سامان پیدا کنند و از زیر سلطه آنها خارج شوند. ۱۰- اگر مصدق کنار رفته بود و گرایشهای شورشی افراد تا حدودی می خوابید افراد نفوزی نمی توانستند به گرایشهای شورشی مردم ایران دامن بزنند و زمینه کودتا بر علیه مصدق را فراهم کنند. ۱۱- اشتباه دیگر مصدق این بود که سعی نمی کرد با چپی ها، بخصوص حزب توده و همچنین مذهبی ها تا حدودی بیشتر کنار بیاید. راه آمدن با اینها آسان نبود و گرایشهای شورشی این دو جریان مذهبی و کمونیستی ضد هم بودند و نسبت به هم شورشی برخورد می کردند. اما با تمام گرایشهای شورشی مذهبی ها و حزب توده. نمی توان گفت که همه اعضای حزب توده و همه مذهبی ها همگی در یک سطح شورشی برخورد می کردند، مثلا دکتر محمد مصدق می بایستی با افرادی از حزب توده که گرایش شورشی افراطی کمتری می داشتند تماس بیشتری می گرفت و کم کم با آنها بیشتر نزدیک و خط خودش را به داخل حزب توده می برد و حساب شده از آنها هم خط می گرفت و روی این افراد انعطاف پذیر و انتقاد پذیر رابط توده ای بیشتر کار می کرد تا هم با جو داخلی حزب توده بیشتر آشنا و هم بتواند نقطه تمایزها و ضعفها و همچنین نقطه مثبت و وجه مشترک افراد این جریان چپی را بهتر بفهمد و هم بتواند توسط رابط ها خط خودش را به داخل حزب توده ببرد. با افراد حزب توده بیشتر آشنا و راحت تر با کمک این رابطها حزب توده را درست تر و بیشتر وارد واقعیات اجتماعی و محیط زیست ایران کند.از طرفی دیگر خود دکتر مصدق با دیدگاه های حزب توده بیشتر آشنا می شد و دید خود مصدق هم بازتر می شد که دیدحزب توده در برخورد با واقعیات اجتماعی چیست. به این طریق حزب توده و مصدق به هم نزدیک تر و نست به هم انعطاف پذیر تر، تعامل پذیر تر، قانونمدار تر و از انحصارگرایی شورشی خودشان می کاستند و بیشتر می توانستند از انزوای ذهنی و روحی خود کاسته و اجتماعی تر و مردمی تر می شدند. از طرفی دیگر از نفوز شوروی در حزب توده کاسته می شد و متقابلا مردم کمی بیشتر با افراد حزب توده و حزب توده کمی بیشتر با افراد جامعه، بخصوص مذهبی ها آشنا و تواهمات و تصورات غلط آنها نسبت به هم کمتر می شد. این نوع برخورد از طرف مصدق به معنی جاسوسی به حساب نمی آمد، چون قرار نبود که کاری مخفیانه صورت بگیرد. قرار بود تا آنجایی که ممکن بود بطور علنی افراد حزب توده و مصدق با هم تماس بگیرند برای راه حل برای مسائل کشور در چهارچوب انعطاف پذیری، تعامل و انتقادپذیری و منطق. همین روش کاری و برخوردی را هم می بایستی شادروان دکتر مصدق با مذهبی ها، جبهه ملی و اقوام و حزب دموکرات و افراد متفرقه می کرد تا جلوی بیش از حد ذهنگرایی و شورشی بودن آنها را بگیرد، البته شادروان دکتر مصدق نمی بایستی با این جریانات شورشی خیلی قاطی می شد، چون زمان زیادی می برد که اینها از گرایشهای شورشی خود بکاهند و گرایشهای جنبشی بیشتری پیدا کنند. اما اگر به مرور زمان در این راه سالم سازی افراد و تشکلها پیش قدم می شدند و بر سالم سازی فرد و افراد و گروه ها می افزودند. افراد به همدیگر و افراد به مصدق نزدیک تر و دارای گرایشهای جنبشی بیشتر، یعنی تعامل بیشتر ، انتقادپذیرتر، انعطاف پذیر تر ، قانونمدار تر و کمتر با هم شورشی برخورد می کردند. با کمک  همدیگر مشکلات خودشان و مشکلات کشور را یکی پس از دیگری حل می کردند. افراد با همدیگر تقسیم کار کرده و بار سنگین از روی دوش یکدیگر و از روی دوش دکتر مصدق و یارانش کمتر و از برخوردهای شورشی همه از جمله خود دکتر مصدق کاسته و گرایشها و برخوردهای شورشی با گرایشها و برخوردهای جنبشی آشتی و از تضاد های هم در ذهن و روح افراد می کاستند. همه اینها زمان می برد، پس بنابراین قاطی شدن بیش از حد با هر جریان با گرایش شورشی افراطی از جمله جبهه ملی اشتباه بود و همه ، بخصوص شادروان دکتر مصدق و یاران صدیقش و مردم ایران چوبش را خوردند، چون جریان‌های آنها بیشتر گرایشهای شورشی داشتند و چندان با منطق، انعطاف پذیری، انتقادپذیری، خردگرایی، تعامل سر و کار نداشتند. 
 
دادگاه لاهه و شادروان دکتر مصدق:
 
۱۲-  کاری که شادروان دکتر مصدق در دادگاه لاهه انجام داد. هم شورشی بود و هم جنبشی، یعنی با تصرف جایگاه و صندلی انگلیس در دادگاه لاهه شورشی برخورد کرد. وقتی به او اعتراض کردند. او زیر بار نرفت. او با منطق و عقل گفت که اگر اینجا صندلی انگلیس است و من آن را تصاحب کرده ام و شما از من می خواهید که آن را ترک کنم. اگر شما راست می گویید، پس انگلیس در ایران چه کاره است که در مسائل ایران دخالت می کند. این صحبت منطقی از گرایش جنبشی دکتر مصدق سرچشمه گرفته بود و کمک کرد که گرایشهای جنبشی قضات دادگاه لاهه تکان بخورد، بطوری که همه آنها را منطقی تر، تعامل پذیر تر، انعطاف پذیر تر و انتقادپذیر تر  بار آورد و از دکتر مصدق دفاع کردند. چرا؟ چون دادگاه لاهه تمام این مرزهای جنبشی و شورشی را می شناخت و نمی خواست و یا نمی توانست با منطقی که در دادگاه لاهه حاکم بود در بیفتد. در افتادن با منطق مصدق در افتادن با منطق دادگاه لاهه بود. اما این برای انگلیس سخت تمام شد. اشتباه مصدق این بود که همین منطق شورشی و جنبشی در دادگاه لاهه را در اندازه های مختلف در خود ایران به کار می برد و پیاده می کند که تا مذهبی ها، چپی ها، اقوام مختلف، ناسیونالیستها و افراد جبهه ملی را منطقی و گرایشهای شورشی و گرایشهای جنبش آنها را با هم آشتی و از تضاد آنها می کاست تا آنها به هم نزدیک شوند و نسبت به هم منطقی، انتقاد پذیر، انعطاف پذیر، تعامل پذیر و قانونمدار تر شوند.هر کس برای خودش حداقل در مقابل آیینه دادگاه لاهه ای تشکیل بدهد و خودش را اصلاح کند. اگر اینطور می شد همین مردم در داخل ایران دادگاه لاهه ای برای انگلیس و روسیه و جاسوسانشان ترتیب می دادند و آنها در دادگاه لاهه ایرانی شکست می دادند و اصلا احتیاج نبود که شادروان دکتر مصدق به دادگاه لاهه در هلند برود.
 
۱۳- پیروز شدن دکتر مصدق بر انگلیس در دادگاه لاهه هر چند سمبولیک بود و تاثیرات روحی زیادی می گذاشت. اما با این وضعیت خراب در داخل ایران که خودی ها بر علیه مصدق به راه انداخته بودند، در افتادن با انگلیس کار چندان درستی نبود. مصدق به خوبی می دانست که انگلیس در ایران طی چند قرن نفوز دارد. با وجود دلخوری بی جای انگلیس از دکتر مصدق، اگر دکتر مصدق به موقع استعفا داده بود انگلیس نمی توانست بر علیه مصدق کودتا کند و به مصدق حالی بکند که ای عزیز جون تو ما را در دادگاه لاهه شکست می دهی. ما می آییم تو و  مردم ایران را با کودتا در خانه مادری و پدریتان ایران شکست می دهیم و آمریکا را هم همراه خودمان می کنیم. به این طریق یک اعمال نفوزی هم بر روی آمریکا پیدا می کنیم برای زد و بندهای بعدی، حتی در خود ایران، چرا که نه؟ چون شما آقای مصدق فراموش کرده اید که خدای شورشی در ذهن و روح ایرانی بیداد می کند. آقای مصدق شما می خواستید با شکست دادن من در دادگاه لاهه این خدای شورشی افراطی در ایران را شکست بدهید. خدای شورشی مذهبی، قومگرایی ، ناسیونالیستی افراطی ایرانی با من انگلیس چند قرن آشنا هستند و با هم بده و بستان داریم. توی پیر مرد با همه ما در افتاده ای و ما با هم تو را در ایران شکست خواهیم داد، حتی با کمک جبهه ملی خودت.  
 
هسته تشکیلاتی را بهتر بشناسیم:
 
۱۴- یکی از کارهایی که دکتر مصدق می توانست انجام دهد و متاسفانه نه او و نه دیگران چندان به آن توجه نکردند تشکیل هسته ها در جامعه و در تشکلها بود، چون با کمک هسته ها می توان زیربنایی گرایشهای شورشی را اصلاح و از تضاد آنها کاست و با تقویت گرایشهای جنبشی، این دو، یعنی گرایش شورشی و گرایش جنبشی را در ذهن و روح  فرد و افراد جامعه با هم در اندازه های مختلف آشتی داد، پس بنابراین شادروان دکتر مصدق می بایستی پیشنهاد تشکیل هسته های دو نفره و چند نفره را به اقشار مختلف مردم، گروه ها، احزاب و تشکلهای مختلف می داد تا افراد در هر زمینه ای که مایل هستند و در هر سطحی که می توانند کارهایی در باره زندگی شخصی و زندگی اجتماعی و درباره محیط زیست انجام دهند تا افراد در برخورد گرایشهای شورشی و جنبشی خود با واقعیات اجتماعی و محیط زیست مرز گرایشهای شورشی و جنبشی را پیدا کنند. با کمک عقل و احساس آنها را اصلاح و با هم آشتی دهند. برای تشکیل چنین هسته های دو نفره و چند نفره اولا احتیاج است که افراد درست و بجا به هم اطمینان پیدا بکنند. باید با هم مشورت و کار هایی در رابطه با عقل و احساس انجام بدهند، یعنی بررسی کنند که درباره یک موضوعی باید عقلانی و یا باید احساسی برخورد کرد و یا از هر دو در اندازه های مختلف باید استفاده کنند. کار ها را تک نفره یا دو نفره و یا چند نفره با هم انجام دهند. اینها در رشد ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی فرد و افراد نقش تعیین کننده داشته و دارند که در گفتار، رفتار و عادتهای افراد خودشان را نشان می دهند، مثلا تمام این کارها و عملکردهای هسته ای به اطمینان افراد نسبت به هم کمک می کنند. درک عقلی و احساسی آنها در رابطه با هم رشد می کند. افراد مصمم می شوند با کمک هم مشکلات فردی و جمعی را حل کنند. با تشکل کوچک هسته ای اتحاد افراد بیشتر و به مرور بر تعداد افراد هسته خود می افزایند. تقسیم کار بین آنها بوجود می آید. اگر مشکلی پیش آمد، چون هسته ها کوچک هستند مشکل پیش آمده هم کوچک و خیلی زود قبل از اینکه دیر شود شناخته و راه حلی برایش پیدا می کنند. به همین نسبت شناختها و تجارب فرد و افراد بالا می رود. به همین نسبت افراد زرنگ‌تر ، باهوش تر، با تنوع فکری بالا، آگاه تر، انعطاف پذیر تر، انتقاد پذیر تر، منطقی تر و قانونمدار تر در رابطه با هم می شوند. این یعنی رشد گرایش شورشی و گرایش جنبیش فرد و افراد در رابطه با هم کم کم اصلاح شده و در برخورد با واقعیات از تضادهای هم می کاهند. در این مسیر افراد شناختها و تجارب زیاد و گوناگون به دست می آورند و منفعل برخورد نمی کنند. این مهم برای بچه ها، نوجوانان و جوانان که رشد زیادی دارند خیلی مهم و کار ساز است. همچنین لازم است افراد حتی امروز این هسته ها را در تشکلهای گروهی و حزبی خودشان بوجود آورند و هم در جامعه و هم در خانواده، مثلا کار عقلی و احساسی در خانواده خیلی مهم است، چون اولا پدر و مادر لازم است که با هم مشورت و تبادل روحی، ذهنی،عقلی و احساسی با هم داشته باشند. دوما بچه ها برای رشد عقلی، احساسی، روحی، ذهنی و جسمی به گفتار، رفتار ، طرز نگاه عقلی و احساسی مادر و پدر خیلی وابسته اند. فردا که وارد جامعه می شوند به ادامه این یادگیری ها ادامه می دهند. اگر در خانواده خیلی از چیزهای ذهنی، روحی،عقلی و احساسی را درست یاد نگرفته باشند، در جامعه با مشکل برخورد می کنند، پس بنابراین این هسته ها در همه جا کارایی و کاربرد خود را دارند، بخصوص در خانواده. شرط و شروط بخصوصی هم نمی خواهد. تنها باید فرد و افراد به هر کسی که می تواننداطمینان و با هم کار مشترکی در هر سطحی که می خواهند را شروع و بدانند کجاها از عقل و کجا ها از احساس خود در برخورد با واقعیات و موضوعات فردی و اجتماعی و محیط زیست استفاده کنند.
 
۱۵- نتیجه نهایی اینکه در زمان شادروان دکتر مصدق اشتباهات فردی و جمعی همدیگر را تشدید می کردند. جنگ این گرایشهای شورشی درون فردی و درون جمعی افراد ایرانی آن زمان همه را کورتر، متوهم تر، منزوی تر و همه بیشتر و بیشتر سر از جنگهای گرایش شورشی افراطی مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و چپی در آورده بودند که از توی این جنگهای درون فردی و درون جمعی فرد و افراد با هم کودتای شورشی شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بیرون آمد . همه برای تسویه و تصفیه حساب بر علیه همدیگر و در رأس همه بر علیه دکتر مصدق و یارانش آماده می شدند. با این کودتای شوم و ننگین همه ضربه سنگینی خوردند. انگلیس، روسیه و آمریکا هم به ریش همه ما می خندیدند. ادامه مطلب در قسمت چهارم حضورتان تقدیم می شود.
 
این مطلب قسمتی از کتابی است که اینجانب در آلمان منتشر کرده ام.
 
موفق پیروز باشید! پاینده و جاوید ایران عزیز ما!
 
اکبر دهقانی ناژوانی
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 255650] [تاريخ انتشار: سوم آبان ۱۴۰۱ برابر با بيست و پنجم اکتبر ۲۰۲۲] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان